Főoldal » Állás » A Legfőbb Ügyészség projektmenedzsert keres

A Leg­főbb Ügyész­ség Pro­jekt­ke­ze­lő Önál­ló Osz­tá­lya tiszt­vi­se­lői állás­he­lyé­nek betöl­té­se érde­ké­ben hatá­ro­zat­lan időre, 6 hónap pró­ba­idő kikötésével

 pályá­za­ti projektmenedzser 

mun­ka­tár­sat keres.

Ellá­tan­dó feladatok:

 • az ügyész­sé­get érin­tő pályá­za­ti lehe­tő­sé­gek figye­lem­mel kísé­ré­se, a pályá­za­tok­kal kap­cso­la­tos veze­tői dön­té­sek elő­ké­szí­té­se, támogatása,
 • aktív rész­vé­tel az ügyész­sé­gi pályá­za­tok elő­ké­szí­té­sé­ben, a pályá­za­tok benyúj­tá­sá­hoz szük­sé­ges doku­men­tu­mok elő­ké­szí­té­se, az elekt­ro­ni­kus pályá­za­ti rend­szer kezelése,
 • kap­cso­lat­tar­tás az irá­nyí­tó ható­sá­gok­kal, köz­re­mű­kö­dő szer­ve­ze­tek­kel, vala­mint a pro­jekt elő­ké­szí­té­sé­ben részt vevő ügyész­sé­gi szer­ve­ze­ti egységekkel,
 • a pro­jek­tek­kel kap­cso­la­tos kom­mu­ni­ká­ci­ós ter­vek elké­szí­té­se, a kom­mu­ni­ká­ci­ós ter­vek­ben elő­ír­tak vég­re­haj­tá­sá­nak koordinálása,
 • az egyes pro­jek­tek ütem­ter­ve­i­nek, elő­re­ha­la­dá­sá­nak, határ­ide­je­i­nek figye­lem­mel kísé­ré­se, a pro­jekt­mér­föld­kö­vek betar­tá­sá­nak köve­té­se, folya­ma­tos pro­jekt­mo­ni­tor­ing, koc­ká­za­ti ténye­zők azo­no­sí­tá­sa és köz­re­mű­kö­dés azok kezelésében,
 • kap­cso­lat­tar­tás a pro­jek­tek meg­va­ló­sí­tá­sá­ban köz­re­mű­kö­dő ügyész­sé­gi szer­ve­ze­ti egy­sé­gek­kel és a külső szervezetekkel,
 • a pro­jekt admi­niszt­rá­ció önál­ló, nap­ra­kész vite­le, nyil­ván­tar­tá­sa, a pro­jekt doku­men­tá­ci­ók (elő­re­ha­la­dá­si jelen­té­sek, irá­nyí­tó ható­sá­gi adat­szol­gál­ta­tá­sok, beszá­mo­lók) elké­szí­té­se, a pro­jekt­ered­mé­nyek doku­men­tá­lá­sa, a beér­ke­ző pro­jekt­do­ku­men­tu­mok érté­ke­lé­se, elemzése,
 • rész­vé­tel a hely­szí­ni ellen­őr­zé­se­ken, továb­bá szük­ség ese­tén rész­vé­tel a továb­bi eljá­rá­sok­ban (pl. intéz­ke­dé­si terv készí­té­se, sza­bály­ta­lan­sá­gi eljárás).

Pályá­za­ti feltételek:

 • magyar állam­pol­gár­ság, bün­tet­len előélet,
 • jogi, pénz­ügyi, köz­gaz­da­sá­gi vagy pro­jekt­me­ne­dzse­ri fel­ső­fo­kú végzettség,
 • hazai és EU-s pro­jek­tek terü­le­tén szer­zett rele­váns szak­mai tapasztalat,
 • tár­gya­ló­ké­pes, leg­alább közép­fo­kú angol nyelv­tu­dás szó­ban és írásban.

A pályá­zat elbí­rá­lá­sá­nál előnyt jelent:

 • infor­ma­ti­kai pro­jekt lebo­nyo­lí­tá­sá­ban szer­zett tapasztalat,
 • több pro­jekt­ben szer­zett, leg­alább két éves szak­mai tapasztalat,
 • álla­mi szer­vek­nél szer­zett pro­jekt­ke­ze­lé­si tapasztalat.

A jelent­ke­zés­hez csa­tol­ni kell:

 • szak­mai élet­út bemu­ta­tá­sát tar­tal­ma­zó fény­ké­pes önélet­raj­zot,
 • a rele­váns szak­mai tapasz­ta­la­to­kat (koráb­bi pro­jek­te­ket) fel­so­ro­ló angol nyel­vű bemu­tat­ko­zó leve­let, benne leg­alább egy pro­jekt rész­le­tes bemu­ta­tá­sá­val, kitér­ve a jelent­ke­ző által a pro­jekt­ben vég­zett fel­ada­tok­ra (maxi­mum két gépelt oldal terjedelemben),
 • a vég­zett­sé­get, szak­kép­zett­sé­get és nyelv­tu­dást iga­zo­ló okirat­má­so­la­to­kat,
 • a jelent­ke­ző nettó bér­igé­nyé­nek megjelölését,
 • vala­mint annak köz­lé­sét, hogy ha az azon­na­li mun­ka­kez­dés­nek aka­dá­lya van.

A mun­kál­ta­tó által elvárt szak­mai köve­tel­mé­nyek­nek meg­fe­le­lő­en kivá­lasz­tott pályá­zók sze­mé­lyes meg­hall­ga­tá­son vesz­nek részt.

A pályá­za­tot elnyert sze­mély­nek külön fel­hí­vás­ra ható­sá­gi erköl­csi bizo­nyít­vánnyal szük­sé­ges iga­zol­nia, misze­rint bün­tet­len elő­éle­tű, illet­ve nem áll fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás hatá­lya alatt, vala­mint az önélet­raj­zá­ban fel­tün­te­tett vég­zett­sé­get, egyéb kép­zett­sé­get tanú­sí­tó bizo­nyít­vá­nya­i­nak, okira­ta­i­nak, továb­bá a koráb­bi mun­ka­vi­szo­nyo­kat iga­zo­ló ira­ta­ik­nak ere­de­ti vagy hite­le­sí­tett máso­la­tát be kell mutatnia.

A jelent­ke­zé­sek elbí­rá­lá­sa folya­ma­tos, az állás­hely 2024. május 1. nap­já­tól betölthető.

A betöl­ten­dő állás­hely nyúj­tot­ta előnyök:

 • hosszú távú mun­ka­le­he­tő­ség, sta­bil és kiegyen­sú­lyo­zott mun­ka­kör­nye­zet [hatá­ro­zat­lan idejű kine­ve­zés, a leg­főbb ügyész, az ügyé­szek és más ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról és az ügyé­szi élet­pá­lyá­ról szóló 2011. évi CLXIV. tör­vény (Üjt.) sze­rin­ti ügyész­sé­gi szol­gá­la­ti jogviszony],
 • a (ver­seny­ké­pes) illet­mény meg­ál­la­pí­tá­sa – az Üjt. 122/A. §-ának (2) bekez­dé­sé­ben fog­lal­tak alap­ján – a felek közös meg­egye­zé­sé­vel a munka tör­vény­köny­ve alap­ján történik,
 • tovább­kép­zé­si lehe­tő­sé­gek pro­jekt terü­le­ten, új isme­re­tek az ügyész­sé­gi munka területén,
 • szak­mai önál­ló­ság, rész­vé­te­li lehe­tő­ség egy most indu­ló, nagy volu­me­nű infor­ma­ti­kai pro­jekt koordinálásában,
 • inno­va­tív gon­dol­ko­dás és csa­pat­mun­ka egy fia­ta­los, kis lét­szá­mú csapatban.

A pályá­za­to­kat 2024. május 31. nap­já­ig beér­ke­ző­en a Leg­főbb Ügyész­ség Pro­jekt­ke­ze­lő Önál­ló Osz­tá­lyá­ra, a projekt@mku.hu e-mail címre kér­jük megküldeni.

A pályá­zó önélet­raj­zá­nak meg­kül­dé­sé­vel egy­ide­jű­leg hoz­zá­já­ru­lá­sát adja a sze­mé­lyes ada­tai kezeléséhez.