Főoldal » Karrier » Gyakorlat

Gyakorlat

Magyar­or­szág ügyész­sé­ge­in lehe­tő­ség van arra, hogy jog­hall­ga­tók és jogi fel­ső­ok­ta­tá­si szak­kép­zés­ben részt­ve­vő hall­ga­tók jog - és szak­mai gya­kor­la­ton vegye­nek részt.

A hall­ga­tók e-mailben vagy levél­ben tud­nak jelent­kez­ni a gya­kor­lat­ra. 

A jelent­ke­zést arra a főügyész­ség­re kell elkül­de­ni - a főügyész­nek címez­ve -, ame­lyik­hez az a járá­si, kerü­le­ti ügyész­ség, regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség tar­to­zik, ahol a gya­kor­la­tot töl­te­ni kíván­ják.

Az egyes tele­pü­lé­sek­hez tar­to­zó helyi ügyész­ség és főügyész­ség az „ügyész­ség kere­ső­ben” kike­res­he­tő:

https://ugyeszseg.hu/elerhetosegek/ugyeszseg-kereso/ 

Az ügyész­sé­gek elér­he­tő­sé­gei (így az e-mail címek) az aláb­bi lin­ken meg­ta­lál­ha­tók: 

https://ugyeszseg.hu/ugyeszsegek/

A jelent­ke­zés­ben meg kell jelöl­ni:

chevron

met­től med­dig,

chevron

napon­ta hány órá­ban,

chevron

milyen szak­te­rü­le­ten,

chevron

melyik ügyész­sé­gen,

kíván­ják foly­tat­ni a gya­kor­la­tot.

Joghallgatókra vonatkozó külön szabályok:

chevron

A jog­gya­kor­lat csak sze­mé­lye­sen foly­tat­ha­tó.

Ha a jár­vány­ügyi hely­zet­re tekin­tet­tel az ügyész­sé­ge­ken 2. és 3. védel­mi szint van érvény­ben akkor, ami­kor a gya­kor­la­tot töl­te­ni sze­ret­né, nincs lehe­tő­ség a jog­hall­ga­tó foga­dá­sá­ra. Arról, hogy milyen védel­mi szint van aktu­á­li­san érvény­ben, a foga­dó ügyész­sé­ge­ken kér­het­nek tájé­koz­ta­tást.
chevron

Jog­hall­ga­tók a köte­le­ző idő­tar­ta­mon túl is tölt­het­nek az ügyész­sé­ge­ken gya­kor­la­tot.

chevron

A Leg­főbb Ügyész­sé­gen jog­gya­kor­la­tot kivé­te­le­sen, a Leg­főbb Ügyész enge­dé­lyé­vel lehet foly­tat­ni.

Jogi felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatókra vonatkozó külön szabályok:

 
chevron

Ha a jár­vány­ügyi hely­zet­re tekin­tet­tel az 1. védel­mi szint van érvény­ben, akkor a szak­mai gya­kor­lat sze­mé­lye­sen foly­tat­ha­tó.

Online ebben az eset­ben csak akkor, ha más okból nincs lehe­tő­ség a sze­mé­lyes rész­vé­tel­re.
chevron

Ha a jár­vány­ügyi hely­zet­re tekin­tet­tel az ügyész­sé­ge­ken 2. vagy 3. védel­mi szint van érvény­ben, akkor a gya­kor­lat kizá­ró­lag online foly­tat­ha­tó.