Főoldal » Hírek

Kiemelt hírek

Az ame­ri­kai fil­mek­ben gyak­ran hal­lunk a „vád­al­ku­ról”, ahol az ügyész és a gya­nú­sí­tott meg­egye­zik a bün­te­tés­ben, és abban is, hogy egy­ál­ta­lán...

2021. július 19., 8:56

A bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény igyek­szik azt elő­se­gí­te­ni, hogy az ügyek­ben ne kell­jen hossza­dal­mas bíró­sá­gi eljá­rá­sok­ba bonyo­lód­ni. Az ügyész...

2021. július 12., 9:27

Áder János köz­tár­sa­sá­gi elnök is fel­szó­lalt a modern magyar ügyész­ség fenn­ál­lá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból ren­de­zett nem­zet­kö­zi...

2021. július 7., 8:30

További hírek

A Duna­új­vá­ro­si, vala­mint a Bics­kei Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé...

2021. július 26., 15:28

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség befe­jez­te a minő­sí­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és a testi sér­tés bűn­cse­lek­mé­nye miatt...

2021. július 26., 9:45

A vád sze­rint két férfi bűn­szö­vet­ség­ként működ­ve jutott több, mint 40 mil­lió forint­hoz hamis euró fel­hasz­ná­lá­sá­val. A vád­lot­tak­kal szem­ben az...

2021. július 26., 9:43

Összes hír