Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények

Sajtóközlemények

A Fejér Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indít­ványt tett azon szer­ve­zet három tag­já­nak...

2021. május 6., 13:47

A vád sze­rint a két férfi az elfo­gá­suk előtt hóna­po­kon keresz­tül árul­ta a kábí­tó­szert, amely­nek során az érté­ke­sí­tés­sel kap­cso­la­tos fel­ada­to­kat...

2021. május 6., 10:09

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a 27 éves fér­fi­val szem­ben, aki nővé­re élet­tár­sát egy cső­vel...

2021. május 6., 9:58

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal az ukrán nem­ze­ti­sé­gű fér­fi­val szem­ben, aki tavaly nyá­ron több alka­lom­mal csem­pé­szett kül­föl­di­e­ket...

2021. május 6., 8:57

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a 24 éves fér­fi­val szem­ben, aki Mar­ca­li­ban...

2021. május 6., 8:52

A vád sze­rint az elkö­ve­tő 2021 egyik feb­ru­á­ri éjsza­ká­ján itta­san haza­fe­lé tar­tott Tör­te­len. Egy hir­te­len vezé­relt ötlet­től hajt­va bemá­szott a...

2021. május 6., 8:49

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2020. októ­ber 27-én Kecs­ke­mé­ten egy kala­páccsal fejbe...

2021. május 6., 8:45

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a Gyu­lai Tör­vény­szék...

2021. május 6., 8:38

A gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be...

2021. május 6., 8:35

1 2 253 254