Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények

Sajtóközlemények

A Duna­új­vá­ro­si, vala­mint a Bics­kei Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé...

2021. július 26., 15:28

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség befe­jez­te a minő­sí­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és a testi sér­tés bűn­cse­lek­mé­nye miatt...

2021. július 26., 9:45

A vád sze­rint két férfi bűn­szö­vet­ség­ként működ­ve jutott több, mint 40 mil­lió forint­hoz hamis euró fel­hasz­ná­lá­sá­val. A vád­lot­tak­kal szem­ben az...

2021. július 26., 9:43

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a 35...

2021. július 26., 9:37

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­szé­nek vád­eme­lé­se nyo­mán a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság 120.000 Ft...

2021. július 26., 9:33

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki...

2021. július 26., 9:28

2018 júli­u­sá­ban beve­ze­tett új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény nem tit­kolt célja volt az eljá­rá­sok gyor­sí­tá­sa, a bíró­sá­gok mun­ka­ter­hé­nek...

2021. július 26., 8:59

Fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás és több­rend­be­li zsa­ro­lás miatt kell felel­nie annak a fia­tal­ko­rú­nak, aki­vel szem­ben a Kecs­ke­mé­ti Járá­si...

2021. július 26., 8:14

A lopás bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­te, garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a...

2021. július 26., 8:07

1 2 333 334