Főoldal » Hírek » Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2020 októ­be­ré­ben emelt vádat azzal az ötve­nes éve­i­ben járó fér­fi­val és fia­ta­labb tár­sá­val szem­ben, akik még 2018...

2021. július 7., 8:33

Az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a cse­lek­mé­nye súlyo­sab­ban minő­sül, és szi­go­rúbb bün­te­tést kapott az a férfi, aki Molotov-koktélos táma­dás­sal...

2021. június 30., 9:01

Az un. "Alstom ügy­ben" a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség - az ügyész fel­leb­be­zé­sét fenn­tart­va - indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság az eljá­rás...

2021. június 29., 8:50

A másod­fo­kú Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a zené­szek­re táma­dó taxis ügyé­ben az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta. A...

2021. június 24., 8:50

A bíró­ság osz­tot­ta a másod­fo­kon eljá­ró Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­ban írta­kat, és hely­ben­hagy­ta az íté­le­tet abban az...

2021. június 23., 8:53

Az ügyé­szi fel­lé­pés nyo­mán meg­erő­sí­tést nyert, hogy a fogyasz­tó bíró­ság előt­ti igény­ér­vé­nye­sí­té­si lehe­tő­sé­gét kor­lá­toz­za, ezért...

2021. május 28., 8:51

Az ügyé­szi kere­set alap­ján meg­erő­sí­tet­te a bíró­ság, hogy a kizá­ró­la­gos meg­bí­zás­ra irá­nyu­ló szer­ző­dé­ses ren­del­ke­zé­sek nem zár­hat­ják...

2021. május 19., 8:57

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az indít­vá­nyá­ban az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, vala­mint kez­de­mé­nyez­te, hogy az I. rendű...

2021. május 18., 8:41

2021. janu­ár 19-én hir­de­tett első­fo­kú íté­le­tet a Fővá­ro­si Tör­vény­szék abban a bűn­ügy­ben, amely­nek vád­lott­ja egy, a szerb alvi­lág­ban nevet szer­zett...

2021. április 29., 9:12

1 2 4 5