Főoldal » Hírek » Megölte újszülött gyermekét – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bara­nya Vár­me­gyei Főügyész­ség 14. élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 15 éves  lánnyal szem­ben, aki eltit­kolt újszü­lött­jét megölte.

A vád­irat sze­rint a fia­tal lány koráb­bi pár­kap­cso­la­tá­ból váran­dós lett, ami­ről tudo­más­sal bírt, azon­ban ter­hes­sé­gét kör­nye­ze­te elől eltit­kol­ta. A lány egy pécsi közép­is­ko­lá­ban tanult, annak kol­lé­gi­u­má­ban lakott.

A fia­tal 2024. janu­ár végén, este, a kol­lé­gi­u­mi szo­bá­já­ban lefe­küdt, azon­ban erős gör­csei miatt elalud­ni nem tudott. A lány az éjjel több­ször elhagy­ta a szo­bá­ját, mos­dó­ba ment, azon­ban gör­csei nem szűn­tek meg. A lány haj­nal­ban a vécé­csé­szé­be szül­te kora­szü­lött gyer­me­két, azt lehúz­ta és meg­pró­bál­ta az újszü­löt­tet lenyom­ni a vécékagylóban.

A fia­tal­ko­rú lány a szü­lés miatt erő­sen vér­zett, ezért szólt szo­ba­tár­sá­nak, aki érte­sí­tet­te az egyik neve­lőt, majd hív­ták a men­tő­ket. A kiér­ke­ző men­tő­sök azon­ban már csak az újszü­lött halá­lát tud­ták megállapítani.

A fia­tal­ko­rú vád­lott cse­lek­mé­nye a 14. élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.