Főoldal » Hírek » Három fős betörőbanda ellen emeltek vádat Kiskőrösön – fotókkal – a Bács-Kiskun-Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy három­ta­gú ban­dá­val szem­ben, akik Kis­kő­rö­sön és a kör­nye­ző tele­pü­lé­se­ken több tanyá­ba és pin­cé­be is betör­tek és min­den moz­dít­ha­tó érté­ket maguk­kal vit­tek. A három vád­lott együtt hat hely­re tört be és össze­sen közel két és fél mil­lió forint érté­kű zsák­mánnyal távoztak.

A vád­irat sze­rint a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű három férfi 2023 tava­szán, két hónap lefor­gá­sa alatt fel­tört három kis­kő­rö­si pin­cét, egy solt­vad­ker­ti és egy kis­kő­rö­si tanyát, illet­ve betör­tek egy solti telep­hely­re is. A banda a lopá­sok hely­szí­né­re min­dig gép­jár­mű­vel érke­zett, ame­lyet a leg­fi­a­ta­labb elkö­ve­tő veze­tett. Annak érde­ké­ben, hogy minél több dol­got maguk­kal tud­ja­nak vinni, az autó­hoz egy után­fu­tót is kap­csol­tak. A vád­lot­tak a fel­tört ingat­la­nok­ból több­nyi­re szer­szá­mo­kat, búto­ro­kat, külön­bö­ző kony­hai és kerti gépe­ket vit­tek maguk­kal, de zsák­má­nyol­tak élel­mi­sze­re­ket és gáz­ola­jat is.

A banda tag­jai a hat hely­szín­ről össze­sen közel két és fél mil­lió forint érté­kű ingó­sá­got zsákmányoltak.

A banda egyik tagja önál­ló­an is lopott a solti telep­hely­ről, illet­ve tár­sai nél­kül két továb­bi lopást is elkö­ve­tett. Egy solti ter­mő­föld­ről és egy iszá­ki gyü­möl­csös­ből össze­sen három akku­mu­lá­tort és közel 300 liter gáz­ola­jat vitt el.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­ta­kat 6 rend­be­li lopás bűn­tet­té­vel és egy rend­be­li lopás vét­sé­gé­vel, míg az önál­ló­so­dó tár­sat továb­bi 2 rend­be­li lopás vét­sé­gé­vel is vádol­ja és ezért velük szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A képe­ken a rend­őr­ség által a hely­szí­ni szem­le során készí­tett két fel­tört pince bejá­ra­ta látható.