Az ügyészség újabb ingatlanközvetítői szerződés tisztességtelen kikötései miatt perelt sikeresen

Az ügyész által indí­tott per­ben fon­tos, a köz­ve­tí­tői díjat és a fogyasz­tó­kat álta­lá­ban is érin­tő kér­dé­sek­ről dön­tött jog­erő­sen a bíró­ság. A bíró­ság meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy tisz­tes­ség­te­len az, ha az ingat­lan­köz­ve­tí­tő a sike­res köz­ve­tí­tés­től füg­get­le­nül, annak elle­né­re kéri a juta­lé­kát, hogy meg­fe­le­lő vevőt tény­le­ge­sen nem köz­ve­tít. A köz­ve­tí­tői szer­ző­dé­sek célja az ingat­lan sike­res érté­ke­sí­té­se (bér­be­adá­sa), ezért ha … Bőveb­ben: Az ügyész­ség újabb ingat­lan­köz­ve­tí­tői szer­ző­dés tisz­tes­ség­te­len kikö­té­sei miatt perelt sikeresen