Machetével ölte meg a gyermekeit védő anyát

Gyer­me­ke­it védő édes­anyát ölt meg kegyet­len módon egy férfi. A Fővá­ro­si Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat és nem lát lehe­tő­sé­get fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás­ra. A vád­irat sze­rint a vád­lott - egy huszon­há­rom éves férfi - 2019. decem­ber 30-án a dél­utá­ni órák­ban a X. kerü­let, Har­mat utcá­ban követ­ni kezd­te a vele egy … Bőveb­ben: Mache­té­vel ölte meg a gyer­me­ke­it védő anyát