Tisztességtelen szerződési feltételeket alkalmazott több ingatlanközvetítő irodahálózat

A Pest Megyei Főügyész­ség három ingat­lan­iro­da szer­ző­dé­se­i­be fog­lalt tisz­tes­ség­te­len szer­ző­dé­si kikö­té­sek miatt for­dult köz­ér­de­kű kere­set­tel a Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék­hez. Három Pest megyei szék­he­lyű ingat­lan­köz­ve­tí­tő cég orszá­go­san, illet­ve a fővá­ros­ban, Pest, Somogy és Zala megyé­ben is iro­dák­kal ren­del­ke­ző fran­chise háló­zat tag­ja­ként műkö­dött. A cégek külön-külön előre szer­ző­dés­min­tá­kat készí­tet­tek el abból a cél­ból, hogy iro­dá­ik­ban azok alap­ján … Bőveb­ben: Tisz­tes­ség­te­len szer­ző­dé­si fel­té­te­le­ket alkal­ma­zott több ingat­lan­köz­ve­tí­tő irodahálózat