Főoldal » Archív » Tisztességtelen szerződési feltételeket alkalmazott több ingatlanközvetítő irodahálózat

A Pest Megyei Főügyész­ség három ingat­lan­iro­da szer­ző­dé­se­i­be fog­lalt tisz­tes­ség­te­len szer­ző­dé­si kikö­té­sek miatt for­dult köz­ér­de­kű kere­set­tel a Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék­hez.

Három Pest megyei szék­he­lyű ingat­lan­köz­ve­tí­tő cég orszá­go­san, illet­ve a fővá­ros­ban, Pest, Somogy és Zala megyé­ben is iro­dák­kal ren­del­ke­ző fran­chise háló­zat tag­ja­ként műkö­dött. A cégek külön-külön előre szer­ző­dés­min­tá­kat készí­tet­tek el abból a cél­ból, hogy iro­dá­ik­ban azok alap­ján kös­sék meg a hoz­zá­juk for­du­ló, ingat­lan­ja­i­kat érté­ke­sí­te­ni kívá­nó embe­rek­kel a köz­ve­tí­tői szer­ző­dést. Ezt a szerződés-sémát írták alá az ügy­fe­lek a cégek ingat­lan­iro­dá­i­ban.

Az ingat­lan­köz­ve­tí­tő cégek egy ideje már alkal­maz­ták a szer­ző­dés­min­tá­i­kat, ami­kor a Pest Megyei Főügyész­ség azt fogyasz­tó­vé­del­mi tevé­keny­sé­ge köré­ben meg­vizs­gál­ta. A vizs­gá­lat során a főügyész­ség meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy e három cég szer­ző­dé­se­i­nek szá­mos ren­del­ke­zé­se tisz­tes­ség­te­len, vagy­is a szer­ző­dés­ből eredő jogo­kat és köte­le­zett­sé­ge­ket a jóhi­sze­mű­ség és tisz­tes­ség köve­tel­mé­nyé­nek meg­sér­té­sé­vel egy­ol­da­lú­an és indo­ko­lat­la­nul az ingat­la­nuk eladá­sá­ra meg­bí­zást adó sze­mé­lyek hát­rá­nyá­ra rög­zí­ti.

Tisz­tes­ség­te­len a szer­ző­dé­sek­nek az a kikö­té­se, mely sze­rint a meg­bí­zó­nak akkor is ki kel­lett fizet­nie a juta­lé­kot,  ha az ingat­lan­köz­ve­tí­tés nem járt ered­ménnyel. Sér­tet­te a jóhi­sze­mű­ség és a tisz­tes­ség köve­tel­mé­nyét az is, ami­kor kizár­ták annak a lehe­tő­sé­gét, hogy az eladó a saját ingat­la­nát maga is érté­ke­sít­hes­se, vagy kor­lá­toz­ták, hogy az ingat­lan­köz­ve­tí­tői szer­ző­dést fel­mond­ja. Tisz­tes­ség­te­len volt az a szer­ző­dé­si kikö­tés is, ami­kor az eladó­nak tűrni kel­lett azt, hogy a köz­ve­tí­tő az ingat­lan érté­ke­sí­té­sé­vel kap­cso­la­tos tár­gya­lá­so­kon jelen legyen.

A Pest Megyei Főügyész­ég a három cég kifo­gá­solt szer­ző­dé­si kikö­té­se­it kere­set­tel támad­ta meg a Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szé­ken, azok érvény­te­len­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa érde­ké­ben.