Főoldal » Hírek » Fél mázsa kábítószert akart forgalomba hozni – rendőrségi videóval – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség kábítószer-kereskedelem miatt emelt vádat egy 53 éves szur­dok­püs­pö­ki fér­fi­val szem­ben, aki a házá­ban - a pin­cé­től a pad­lá­sig -  közel 50 kg, külön­bö­ző faj­tá­jú kábí­tó­szert tar­tott keres­ke­del­mi céllal.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék­nek benyúj­tott vád­irat sze­rint a férfi 2022. janu­ár 24-e előtt egy isme­ret­len, fel­te­he­tő­en kül­föl­di sze­mély­től sze­rez­te meg a majd 40 kg mari­hu­á­nát, 2,7 kg keta­mint és 7,5 kg koka­int. A vád­lott eze­ket a szur­dok­püs­pö­ki házá­nak pin­cé­jé­ben és pad­lá­sán zsá­kok­ban elrejt­ve tárol­ta azért, hogy azo­kat egy isme­ret­len sze­mély­nek átad­ja, aki a kábí­tó­szert Nyugat-Európába csem­pész­ve kíván­ta értékesíteni.

A rend­őr­ség a ház­ku­ta­tás során a kábí­tó­sze­re­ket, illet­ve a kábí­tó­szer por­ci­ó­zá­sá­hoz, érté­ke­sí­té­sé­hez szük­sé­ges mér­le­ge­ket és fóli­á­zó készü­lé­ket lefoglalta.

A vád­lott 20 éves fia fel­fe­dez­te az apja által a ház­ban tárolt nagy mennyi­sé­gű mari­hu­á­nát és abból több sze­mély­nek érté­ke­sí­tett illet­ve ingye­ne­sen adott át, vala­mint fogyasz­tott is belőle.

Az ügyész­ség az 53 éves fér­fit jelen­tős mennyi­ség­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ta meg, mely bűn­cse­lek­mény akár 20 évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­tet­he­tő. A 20 éves fiú kábítószer-kereskedelem miatt felelhet.

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség a vissza­eső apá­val szem­ben arra az eset­re, ha a vád­lott a bíró­ság előtt a vád­dal egye­ző­en, tel­jes körű­en beis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, 12 év fegy­ház­bün­te­tés és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, míg a fia ese­té­ben 2 év bör­tön­bün­te­tés és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék dönt.

A kábí­tó­szer lefog­la­lá­sá­ról és a férfi elfo­gá­sá­ról készült fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tobb-mint-44-kg-marihuana-8-kg-kokain-25-kg#6