Továbbra is kiemelkedően teljesít a magyar ügyészség – az uniós átlagot lényegesen meghaladó arányban emel vádat az OLAF igazságügyi ajánlásai nyomán - a Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Az OLAF júni­us 8-án nyil­vá­nos­ság­ra hozott, 2021-és éves jelen­té­se sze­rint a magyar ügyész­ség az uniós átla­got (35%) jelen­tő­sen meg­ha­la­dó mér­ték­ben, az OLAF által kez­de­mé­nye­zett ügyek 67 %-ában emelt vádat 2017 és 2021 között. Évről évre folya­ma­to­san csök­ken az OLAF magyar ügyész­ség­hez eljut­ta­tott igaz­ság­ügyi aján­lá­sa­i­nak a száma. Min­den igaz­ság­ügyi aján­lást nyo­mo­zás követ Magyar­or­szá­gon. Az OLAF egyre … Bőveb­ben: Tovább­ra is kiemel­ke­dő­en tel­je­sít a magyar ügyész­ség – az uniós átla­got lénye­ge­sen meg­ha­la­dó arány­ban emel vádat az OLAF igaz­ság­ügyi aján­lá­sai nyo­mán - a Leg­főbb Ügyész­ség sajtóközleménye