Főoldal » Hírek » Továbbra is kiemelkedően teljesít a magyar ügyészség – az uniós átlagot lényegesen meghaladó arányban emel vádat az OLAF igazságügyi ajánlásai nyomán - a Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Az OLAF júni­us 8-án nyil­vá­nos­ság­ra hozott, 2021-és éves jelen­té­se sze­rint a magyar ügyész­ség az uniós átla­got (35%) jelen­tő­sen meg­ha­la­dó mér­ték­ben, az OLAF által kez­de­mé­nye­zett ügyek 67 %-ában emelt vádat 2017 és 2021 között. Évről évre folya­ma­to­san csök­ken az OLAF magyar ügyész­ség­hez eljut­ta­tott igaz­ság­ügyi aján­lá­sa­i­nak a száma. Min­den igaz­ság­ügyi aján­lást nyo­mo­zás követ Magyar­or­szá­gon. Az OLAF egyre több­ször olyan ügy­ben tesz igaz­ság­ügyi aján­lást, amely­ben már folyik Magyar­or­szá­gon nyomozás.

Az Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­tal (OLAF) az uniós pén­zek­kel össze­füg­gő admi­niszt­ra­tív sza­bály­ta­lan­sá­go­kat vizs­gál­ja, bün­te­tő­jo­gi tény­ál­lást nem álla­pít meg, bűn­ügyi bizo­nyí­tást nem végez. Erre sem fel­ha­tal­ma­zá­sa, sem pedig esz­kö­ze nincsen.

A magyar ügyész­ség – bár erre nincs tör­vé­nyi köte­le­zett­sé­ge – Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész ren­del­ke­zé­se alap­ján az OLAF igaz­ság­ügyi aján­lá­sa nyo­mán vala­mennyi eset­ben elren­del­te a nyo­mo­zást, illet­ve amennyi­ben már folya­mat­ban volt a nyo­mo­zás, az OLAF aján­lá­sát a nyo­mo­zás ira­ta­i­hoz csa­tol­ták és abban értékelték.

Egyes médi­u­mok­ban meg­je­lent téves értel­me­zés­sel ellen­tét­ben, nincs olyan igaz­ság­ügyi aján­lás, amely­ben ne indult volna nyo­mo­zás, amellyel érdem­ben ne fog­lal­koz­ná­nak a magyar hatóságok.

Az OLAF leg­utób­bi, 2021-re vonat­ko­zó éves jelen­té­sé­ből kitű­nik, hogy a magyar ügyész­ség az OLAF ügyek 67 %-ában emelt vádat. Ez a szám kima­gas­ló ered­mény, hiszen közel a dup­lá­ja a 35%-os uniós átlagnak.

Az OLAF egyre több­ször olyan ügy­ben tesz igaz­ság­ügyi aján­lást, amely­ben már folyik Magyar­or­szá­gon nyo­mo­zás. A leg­utób­bi három év vala­mennyi aján­lá­sa kap­csán folya­mat­ban volt már a nyomozás.

Az igaz­ság­ügyi aján­lá­sok száma évről évre csök­ken. Míg 2016-ban még 10, addig az elmúlt két évben már csak 2-2 aján­lás érkezett.

A magyar ügyész­ség és az OLAF szo­ro­san együtt­mű­kö­dik, mind veze­tői, mind szak­ér­tői szin­ten rend­sze­re­sek a talál­ko­zók.

Az OLAF és a magyar ügyész­ség az eddi­gi kivá­ló együtt­mű­kö­dé­sét 2022. feb­ru­ár­já­ban mun­ka­meg­ál­la­po­dás for­má­já­ban is rög­zí­tet­te. A közös érde­kek és célok alap­ján tör­tént munka kere­te­it azóta a mun­ka­meg­ál­la­po­dás for­má­li­san is biztosítja.