Főoldal » Hírek » Egy szállóban élő két család vitája torkollott szurkálásba – – fotóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt és bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott 2 elkö­ve­tő­vel szem­ben, akik egy fővá­ro­si szál­lás­he­lyen kiala­kult, csa­lá­dok közti konf­lik­tus­ban bán­tal­maz­tak egy fér­fit, aki élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

 A vád­irat lénye­ge sze­rint a két vád­lott - egy 28 éves nő és egy 26 éves férfi -, illet­ve a sér­tett férfi csa­lád­ja­ik­kal együtt egy VIII. kerü­le­ti szál­lás­he­lyen lak­tak. Az elkö­ve­tők és hoz­zá­tar­to­zó­ik a szál­ló föld­szint­jén, míg a sér­tett és roko­nai az első eme­le­ten. A nő test­vé­re a sér­tet­tel pár­kap­cso­lat­ba került, és fel­köl­tö­zött hozzá az eme­let­re, azon­ban a két csa­lád között már egy ideje viták­kal teli, feszült volt a kapcsolat.

2021. novem­ber 27-én, este - miu­tán koráb­ban nyug­ta­tó, szo­ron­gás­ol­dó gyógy­szert vet­tek be és arra alko­holt is fogyasz­tot­tak – a sér­tett és élet­tár­sa össze­vesz­tek. Ennek követ­kez­té­ben a nő lement a föld­szint­re a csa­lád­já­hoz, ahová a sér­tett követ­te. A föld­szin­ten a sér­tett szó­vál­tás­ba került a vád­lot­tak­kal, mivel azt sze­ret­te volna, hogy élet­tár­sa vissza­men­jen hozzá, annak csa­lád­tag­jai azon­ban nem akar­ták őt vissza­en­ged­ni. A vita dula­ko­dás­sá fajult, a sér­tett azon­ban elhagy­ta az épü­le­tet, később viszont vissza­tért és a szó­vál­tás foly­ta­tó­dott. Ekkor a 28 éves nő elő­vett egy kony­ha­kést, és azzal két­szer meg­szúr­ta a sér­tet­tet. Az első szú­rás után a 26 éves férfi is rátá­madt a sérült fér­fi­ra és bántalmazta.

A sér­tett a szú­rá­sok követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lést szenvedett.

Idő­köz­ben a han­gos kia­bá­lás­ra és vesze­ke­dés­re a szál­ló több lakó­ja, így a sér­tett szü­lei és test­vé­re is a föld­szin­ti lakás elé men­tek, ahol a bán­tal­ma­zás azért maradt abba, mert a sér­tett édes­any­ja ellök­te fiá­tól a férfi vádlottat.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a táma­dó­kat – a jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban levő fér­fit elő­éle­te miatt mint vissza­esőt – élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. A főügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

Az élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­tét a tör­vény 2-től 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.

A köz­le­mény mel­lék­le­tét képe­ző fotón a rend­őr­ség által lefog­lalt elkö­ve­té­si esz­köz, a kony­ha­kés látható.

lefoglalt elkövetési eszköz, a konyhakés