Főoldal » Hírek » Beváltotta fenyegetését a haragos albérlő – fotókkal – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a negy­ve­nes éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki a főbér­lő­jé­vel elmér­ge­se­dett viszo­nya miatt fel­gyúj­tot­ta az álta­la koráb­ban bérelt ingatlant.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű, fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt álló férfi 2022 júli­u­sá­ig albér­lő­ként lakott a sér­tett tulaj­do­nát képe­ző Mar­ca­li kör­nyé­ki ingat­lan­ban. A bér­le­ti viszonnyal össze­füg­gő viták miatt a felek kap­cso­la­ta meg­rom­lott, és a sér­tett fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, hogy köl­töz­zön ki a ház­ból. A fel­szó­lí­tás­nak a vád­lott ugyan ele­get tett, de már a kiköl­tö­zés­kor meg­fe­nye­get­te a sér­tett csa­lád­ját azzal, hogy rájuk fogja gyúj­ta­ni a házat.

A vád­lott 2022 júli­u­sá­nak végén bevál­tot­ta a fenye­ge­té­sét. Dél­után bement a sér­tett tulaj­do­nát képe­ző ingat­lan­ra, egy öngyúj­tó­val meg­gyúj­tot­ta a lakó­ház­zal egy­be­épí­tett ter­mény­tá­ro­ló­ban lévő szé­nát, majd ami­kor látta, hogy a széna nyílt láng­gal égni kezd, elhagy­ta az ingat­lant. A tűz ezt köve­tő­en átter­jedt a mel­lék­épü­let födém­jé­re, majd a tető­szer­ke­ze­ten keresz­tül haladt a ház utca­fron­ti része felé.

A tüzet végül a sér­tett szom­széd udvar­ban tar­tóz­ko­dó gye­re­kei vet­ték észre, ezért a szü­lök még idő­ben beje­len­tést tud­tak tenni a segély­hí­vón. A vád­lott által elő­idé­zett tüzet a Mar­ca­li Hiva­tá­sos Tűz­ol­tó­ság és a Nagy­ka­ni­zsai Hiva­tá­sos Tűz­ol­tó­ság hely­szín­re érke­ző egy­sé­gei oltot­ták el, akik a men­tés során egy PB gáz­pa­lac­kot is kimen­tet­tek a lán­go­ló épü­let­ből. A férfi az álta­la oko­zott köz­ve­széllyel több, mint fél mil­lió forint kárt oko­zott a sér­tett­nek, azon­ban fenn­állt a veszé­lye annak, hogy a szak­sze­rű oltás hiá­nyá­ban jelen­tős érté­kű anya­gi javak – köz­tük egy közel 2 mil­lió forint érté­kű gép­ko­csi – sem­mi­sül­je­nek meg.

A vád­lott néhány nap­pal az eset után - az álta­la oko­zott tűzre utal­va - a sér­tet­tet és fele­sé­gét meg­fe­nye­get­te azzal is, hogy „égni fog­tok, mint a fák­lya!”, ezért köz­ve­szélyt okozó cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt is felel­nie kell.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint a koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re tett indítványt.

A fotót a Mar­ca­li Rend­őr­ka­pi­tány­ság készí­tet­te a hely­szí­ni szem­le során a vád­lott által oko­zott tűz követ­kez­té­ben meg­ron­gá­ló­dott épületrészről.