Főoldal » Hírek » Kiszolgáltatott nőket – köztük feleségét – kényszerítette prostitúcióra – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő a fele­sé­gét, annak lányát és egyik albér­lő­jét – kihasz­nál­va kiszol­gál­ta­tott­sá­gu­kat – rávet­te, később pedig aka­ra­tuk elle­né­re kény­sze­rí­tet­te, hogy pén­zért sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást nyújt­sa­nak az álta­la köz­ve­tí­tett sze­mé­lyek részére.

A vád sze­rint egy kecs­ke­mé­ti férfi az uno­ka­hú­gá­val élt házas­tár­si kap­cso­lat­ban. Lak­ha­tá­si prob­lé­mák miatt 2018-ban a férfi isme­rő­sei bér­lő­ként hoz­zá­juk köl­töz­tek. Miu­tán a bér­lők sza­kí­tot­tak, a pár férfi tagja elköl­tö­zött, az isme­rős nő a házas­pár­ral maradt. A vád­lott a jöve­del­mük kiegé­szí­té­se cél­já­ból hir­de­tést adott fel a fele­sé­gé­ről és az isme­rős nőről készí­tett, a nemi vágy fel­kel­té­sé­re alkal­mas fény­ké­pek­kel. A hir­de­tés­re jelent­ke­zők­kel a férfi tar­tot­ta a kap­cso­la­tot, ő hatá­roz­ta meg a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sok ellen­ér­té­két, amit a kun­csaf­tok min­den eset­ben neki fizet­tek ki. A férfi nem­csak jelen volt az intim együtt­lé­tek­kor, de még vide­ót és fény­ké­pe­ket is készí­tett azok­ról. A sér­tet­tek kez­det­ben önként vál­lal­ták mind­ezt, később azon­ban a sírva til­ta­ko­zó fele­sé­gé­nek aka­ra­ta elle­né­re is sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást kel­lett nyújtania.

Idő­köz­ben az asszony házas­sá­gon kívü­li kap­cso­la­tá­ból szü­le­tett, nagy­ko­rú lánya is hoz­zá­juk köl­tö­zött az élet­tár­sá­val. Ami­kor az élet­társ bör­tön­be vonult, a sodor­ha­tó sze­mé­lyi­sé­gű fia­tal nő a mun­ka­he­lye­it vál­to­gat­va, meg­él­he­tést biz­to­sí­tó, rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett. Egzisz­ten­ci­á­li­san kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tét fel­is­mer­ve és kihasz­nál­va a vád­lott az utcá­ra kerü­lés­sel fenye­get­te meg a lányt, aki elő­ször nemet mon­dott a pros­ti­tú­ci­ós mun­ká­ra. Ekkor azon­ban a férfi dühé­ben tört-zúzott a ház­ban, végül a sér­tett válasz­tá­si lehe­tő­ség hiá­nyá­ban 2020 nya­rán vál­lal­ta, hogy az any­já­val és a másik nővel pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get végez. A fia­tal nő néhány hónap múlva annak köszön­he­tő­en mene­kült meg a kilá­tás­ta­lan hely­zet­ből, hogy az egyik vissza­té­rő kun­csaft­tal sze­rel­mi kap­cso­lat­ba került és kül­föld­re távoztak.

A fér­fi­nak ami­att is felel­nie kell, mert a világ­há­ló­ról olyan vide­ó­fel­vé­te­le­ket töl­tött le, ame­lye­ken 12 év alat­ti gyer­me­kek sze­re­pel­nek fel­nőtt­ko­rú­ak­kal vég­zett sze­xu­á­lis cse­lek­mény közben.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit az ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka több­szö­rö­sen súlyo­sab­ban minő­sü­lő - rend­sze­res előny cél­já­ból, sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­se érde­ké­ben, a kiszol­gál­ta­tott hely­zet kihasz­ná­lá­sá­val rábí­rás­sal és fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett - bűn­tet­té­vel, továb­bá kerí­tés és gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész­ség vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy ked­vez­ménnyel nem szabadulhat.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.