Vádemelés az Európai Unió és Magyarország költségvetését károsító csalás miatt

Egy, az Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­tal (OLAF) aján­lá­sa alap­ján indult ügy­ben a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség két sze­mély ellen vádat emelt társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt. A vád­ira­ti  tény­ál­lás lénye­ge sze­rint egy bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­re lét­re­ho­zott cég 2009. év folya­mán dön­tő­en orvo­si diag­nosz­ti­kai esz­kö­zök beszer­zé­sét céloz­va 489.976.864,- Ft nettó költ­ség­ve­té­sű pályá­za­tot nyúj­tott … Bőveb­ben: Vád­eme­lés az Euró­pai Unió és Magyar­or­szág költ­ség­ve­té­sét káro­sí­tó csa­lás miatt