Főoldal » Archív » Vádemelés az Európai Unió és Magyarország költségvetését károsító csalás miatt

Egy, az Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­tal (OLAF) aján­lá­sa alap­ján indult ügy­ben a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség két sze­mély ellen vádat emelt társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt.

A vád­ira­ti  tény­ál­lás lénye­ge sze­rint egy bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­re lét­re­ho­zott cég 2009. év folya­mán dön­tő­en orvo­si diag­nosz­ti­kai esz­kö­zök beszer­zé­sét céloz­va 489.976.864,- Ft nettó költ­ség­ve­té­sű pályá­za­tot nyúj­tott be a beke­rü­lé­si érték 44%-ának meg­fe­le­lő, 214.319.011,- forint össze­gű támo­ga­tás meg­szer­zé­sé­re az Euró­pai Regi­o­ná­lis Fej­lesz­té­si Alap­ból. Az érin­tett esz­kö­zö­ket az elkö­ve­tők egy kül­föl­di cég­től mint­egy 102.081.000,- forint vétel­áron vásá­rol­ták meg, majd azo­kat a támo­ga­tás elszá­mo­lá­sa végett túl­áraz­va, 371.762.664,- forint össze­gű vétel­áron sze­re­pel­tet­ték a pályá­zat­ban, és a támo­ga­tás fel­hasz­ná­lá­sát tar­tal­mi­lag valót­lan nyi­lat­ko­za­tok­kal iga­zol­ták, továb­bá elhall­gat­ták a pályá­zat elszá­mo­lá­sát ellen­őr­ző szer­ve­zet elől azt a tényt, hogy a gépek vétel­árá­nak külön­bö­ze­tét egy köz­be­ik­ta­tott cégen keresz­tül a saját részük­re utal­tat­ták vissza.

Az orvo­si műsze­rek működ­te­té­sé­re egy vidé­ki város­ban 2010 janu­ár­já­ban diag­nosz­ti­kai cent­ru­mot léte­sí­tet­tek, azo­kat azon­ban a cél­nak meg­fe­le­lő­en soha­sem hasz­nál­ták fel.

A cse­lek­mé­nyek révén az Euró­pai Regi­o­ná­lis Fej­lesz­té­si Alap­nak oko­zott kár 182.171.159,- Ft, míg a magyar költ­ség­ve­tést ért kár 32.147.851,- Ft, melyek közül egyik sem térült meg.

A két vád­lott a cég veze­té­sét tény­le­ge­sen ellá­tó sze­mély, vala­mint az ötle­tet kidol­go­zó isme­rő­se. Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség a Leg­főbb Ügyész­ség kije­lö­lé­se alap­ján végez­te.

A ter­hel­tek sza­bad­lá­bon véde­kez­nek, bűnös­sé­gük­ről a Fővá­ro­si Tör­vény­szék fog dön­te­ni. A ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mény két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.