Főoldal » Hírek » Gyanúsított a külföldi embercsempész, aki a határsávban megdobálta a rendőröket – videóval – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt nyo­moz az afgán férfi ügyé­ben, aki ellen ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt egy másik bün­te­tő­el­já­rás is zajlik.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint 2023 már­ci­u­sa és júli­u­sa között Ásott­ha­lom tér­sé­gé­ben, a két határ­ke­rí­tés közöt­ti terü­let­ről a kül­föl­di férfi több­ször erő­szak­kal aka­dá­lyoz­ta a rend­őrö­ket a határ­őri­ze­ti jár­őri fel­ada­ta­ik ellátásában.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint, ami­kor a határ­sáv köze­lé­ben tar­tóz­ko­dó elkö­ve­tő ész­lel­te a rend­őrök érke­zé­sét, külön­bö­ző tár­gya­kat, köve­ket és fahu­sán­go­kat dobott át a határ­ke­rí­té­sen a köze­le­dő szol­gá­la­ti jár­mű­vek irá­nyá­ba, ame­lyek­nek gyors irány­vál­tás­sal sike­rült csak a dobás irá­nyá­ból kitér­ni. A férfi egy alka­lom­mal a gya­lo­go­san jár­őrö­ző hiva­ta­los sze­mé­lyek­re támadt és egy kővel meg­se­be­sí­tet­te az egyik rend­őr fejét és kezét.

A határ­vé­del­mi kame­ra­rend­szer fel­vé­te­le­i­nek elem­zé­se, vala­mint a szerb ható­sá­gok­kal tör­tént együtt­mű­kö­dés­nek köszön­he­tő­en sike­rült azo­no­sí­ta­ni az afgán férfit.

Az elkö­ve­tő ellen a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda Sze­ge­di Osz­tá­lya is nyo­mo­zást ren­delt el ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt, mert a fenti idő­szak­ban tár­sa­i­val rend­sze­re­sen segí­tett több száz ille­gá­lis mig­ráns­nak Szer­bia terü­le­té­ről az ide­ig­le­nes biz­ton­sá­gi határ­zá­ron keresz­tül Magyar­or­szág­ra jutni.

Az elkö­ve­tő ellen a folya­mat­ban lévő nyo­mo­zá­sok­ban nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­ran­csot adtak ki, ame­lyek ered­mény­re vezet­tek, és a nem­zet­kö­zi együtt­mű­kö­dés kere­té­ben a szerb ható­sá­gok a fér­fit átad­ták a magyar hatóságoknak.

A rend­őrök elle­ni táma­dá­sok miatt a nyo­mo­zó ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit, aki nem tett vallomást.

Az ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát idő­köz­ben elrendelték.

A rend­őr­ség által az ügy­ben kiadott köz­le­mény itt érhe­tő el: 

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/nem-maradtak-eszrevetlenek-az-embercsempeszek

A fel­vé­te­len a rend­őrök elle­ni táma­dás­ról a határ­sáv biz­ton­sá­gi kame­rá­ja által rög­zí­tet­tek láthatóak: