Főoldal » Hírek » Garázda testvérek miatt kellett a rendőröknek intézkednie Siófokon - videóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a fia­tal fér­fi­val és nővel szem­ben, aki­ket meg­bot­rán­koz­ta­tó visel­ke­dé­sük miatt kel­lett kiten­ni egy bár­ból.

A vád sze­rint a test­vé­rek 2023 júni­u­sá­ban, Sió­fo­kon, a Pető­fi sétány egyik bár­já­ban ita­loz­tak és szó­ra­koz­tak. Ami­kor az ittas nő a pul­ton kez­dett tán­col­ni, báty­ja a mos­dók felé indult, de ittas­sá­ga miatt a női mel­lék­he­lyi­ség­be akart bemen­ni. Ezt ész­lel­te a mosdó köze­lé­ben álló biz­ton­sá­gi őr, aki rá is szólt a fér­fi­ra. A vád­lott azon­ban indu­la­tos lett a rend­re­u­ta­sí­tás­tól, ezért arcon ütöt­te az őrt.

A szó­ra­ko­zó hely egyik ven­dé­ge ugyan­csak tanú­ja volt a konf­lik­tus­nak, és az őr védel­mé­re kelve meg­lök­te a ter­hel­tet. A biz­ton­sá­gi szol­gá­lat ezt köve­tő­en a vád­lot­tat és a ven­dé­get is kife­lé kezd­te terel­ni a bár­ból, ami­kor a ven­dég­re támadt a test­vé­ré­hez csat­la­ko­zó nő.

A vád­lot­tak a bár előtt sem hagy­tak fel erő­sza­kos maga­tar­tá­suk­kal, a férfi a ven­dé­get, a nő az egyik őrt ütöt­te meg. A fér­fit végül az őrök együt­te­sen lefog­ták és a föld­re vit­ték, majd átad­ták a kiér­ke­ző járőröknek.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a test­vé­rek­kel szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A vide­ón a köz­te­rü­le­ti kame­ra által rög­zí­tett, sétá­nyon tör­tént ese­mény látható.