Főoldal » Állás » A Legfőbb Ügyészség karbantartót keres

A Leg­főbb Ügyész­ség Infor­ma­ti­kai Főosz­tá­lya fizi­kai alkal­ma­zot­ti állás­he­lyé­nek betöl­té­se érde­ké­ben, 6 hóna­pos pró­ba­idő kikötésével

„kar­ban­tar­tó”

mun­ka­tár­sat keres.

Főbb fel­ada­tok, munkák:

  • napi szin­ten adódó javí­tá­sok elvégzése,
  • ter­ve­zett kar­ban­tar­tá­si fel­ada­tok végzése,
  • az épü­let gépé­sze­te műkö­dé­sé­nek rend­sze­res – napi szin­tű – ellen­őr­zé­se, prob­lé­ma ese­tén a sze­re­lők és felet­te­sé­nek érte­sí­té­se, az esz­kö­zök szük­ség sze­rin­ti beállítása,
  • javas­lat­té­tel a – nem infor­ma­ti­kai jel­le­gű – meg­hi­bá­so­dá­sok javít­ta­tá­sá­val, vala­mint a rend­sze­res kar­ban­tar­tá­sok­kal kap­cso­lat­ban, kap­cso­lat­tar­tás az üze­mel­te­té­sért fele­lős szer­ve­ze­ti egy­ség munkatársaival,
  • épí­té­sek, kivi­te­le­zé­sek, kar­ban­tar­tá­sok, javí­tá­sok alkal­má­val a mun­ka­te­rü­let elő­ké­szí­té­se, a vál­lal­ko­zók kísé­ré­se, fel­ügye­le­te, eseti jel­leg­gel a hiva­ta­los mun­ka­időn kívül, és másik telep­he­lyen is,
  • sze­lek­tív hul­la­dék szét­vá­lo­ga­tá­sa, darabolása,
  • rész­vé­tel az épü­le­ten belü­li anyagmozgatásban,
  • köz­re­mű­kö­dés anyagbeszerzésben.

Elvá­rá­sok, a meg­bíz­ha­tó­ság mellett:

  • leg­alább alap­fo­kú végzettség,
  • pon­tos, pre­cíz, figyel­mes munkavégzés.

Előnyt jelent épü­let kar­ban­tar­tá­si, üze­mel­te­té­si terü­le­ten szer­zett jár­tas­ság, munkatapasztalat.

A mun­ka­idő heti 40 óra, mely mun­ka­na­po­kon 7:30 óra­kor kezdődik.

A jog­ál­lás­ra és java­dal­ma­zás­ra a leg­főbb ügyész, az ügyé­szek és más ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról és az ügyé­szi élet­pá­lyá­ról szóló 2011. évi CLXIV. tör­vény (Üjt.) vonatkozik.

A jelent­ke­zés­hez csa­tol­ni kell az élet­út bemu­ta­tá­sát és elér­he­tő­sé­ge­ket tar­tal­ma­zó fény­ké­pes önélet­rajzot és a vég­zett­sé­get iga­zo­ló okirat­má­so­la­tokat.

Az önélet­raj­zok alap­ján alkal­mas jelent­ke­zők sze­mé­lyes meg­hall­ga­táson vesz­nek részt.

A pályá­za­tot elnyert sze­mély­nek külön fel­hí­vás­ra ható­sá­gi erköl­csi bizo­nyít­vánnyal szük­sé­ges iga­zol­nia, misze­rint bün­tet­len elő­éle­tű, illet­ve nem áll fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás hatá­lya alatt, vala­mint az önélet­raj­zá­ban fel­tün­te­tett vég­zett­sé­get, egyéb kép­zett­sé­get tanú­sí­tó bizo­nyít­vá­nya­i­nak, okira­ta­i­nak, vala­mint a koráb­bi mun­ka­vi­szo­nyo­kat iga­zo­ló ira­ta­ik­nak ere­de­ti vagy hite­le­sí­tett máso­la­tát be kell mutatnia.

A pályá­za­to­kat 2024. május 31. nap­já­ig beér­ke­ző­en a Leg­főbb Ügyész­ség Infor­ma­ti­kai Főosz­tá­lyá­ra kér­jük meg­kül­de­ni e-mailben, az informatika@mku.hu címre.

A pályá­zó önélet­raj­zá­nak meg­kül­dé­sé­vel egy­ide­jű­leg hoz­zá­já­ru­lá­sát adja a sze­mé­lyes ada­tai kezeléséhez.