Vesztegetés miatt nyomoz az ügyészség 32 röszkei pénzügyőr ellen

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség hiva­ta­los sze­mély által bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást a rösz­kei határ­át­ke­lő­he­lyen szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő 32 pénz­ügy­őr ellen. A 26 őri­zet­be vett gya­nú­sí­tott közül ezi­dá­ig a bíró­ság -az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva- 13 gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát  már elren­del­te. A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­se alap­ján indult ügy­ben a … Bőveb­ben: Vesz­te­ge­tés miatt nyo­moz az ügyész­ség 32 rösz­kei pénz­ügy­őr ellen