Főoldal » Archív » Vesztegetés miatt nyomoz az ügyészség 32 röszkei pénzügyőr ellen

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség hiva­ta­los sze­mély által bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást a rösz­kei határ­át­ke­lő­he­lyen szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő 32 pénz­ügy­őr ellen. A 26 őri­zet­be vett gya­nú­sí­tott közül ezi­dá­ig a bíró­ság -az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva- 13 gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát  már elrendelte.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­se alap­ján indult ügy­ben a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség 2018. május 29. és 30. nap­ján a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont és több megyei rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sa­i­nak köz­re­mű­kö­dé­sé­vel össze­han­golt nyo­mo­za­ti cse­lek­mé­nye­ket haj­tott végre, ame­lyek során töb­bek között szá­mos hely­szí­nen tar­tott ház­ku­ta­tást. Az intéz­ke­dé­sek során a kor­rup­ci­ós előny­ből jelen­tős össze­gű kész­pénz került lefoglalásra.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség 32 pénz­ügy­őrt hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként, közü­lük 1 sze­mély veze­tő beosztású.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Csong­rád Megyei Adó- és Vám­igaz­ga­tó­ság állo­má­nyá­ba tar­to­zó, Rösz­ke Autó­pá­lya Határ­át­ke­lő­he­lyen szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő pénz­ügy­őrök 2017. októ­be­ré­től rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve jog­ta­lan előny­ként vál­to­zó össze­gű kész­pénzt fogad­tak el a Magyar­or­szág terü­le­té­ről kilé­pés­re jelent­ke­ző kül­föl­di állam­pol­gá­rok­tól. A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján a pénz­ügy­őrök a kor­rup­ci­ós tevé­keny­sé­gü­ket össze­han­gol­tan követ­ték el.

Az ügyész­ség 26 őri­zet­be vett gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Sze­ge­di Járás­bí­ró­sá­gon. Ezi­dá­ig a bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva elren­del­te 13 gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letartóztatását.

A meg­ala­po­zott gyanú tár­gya a beosz­tot­tak tekin­te­té­ben két évtől nyolc évig, míg a veze­tő beosz­tá­sú pénz­ügy­őr vonat­ko­zá­sá­ban öttől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűncselekmény.