A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

Az ügyész­nek több lehe­tő­sé­ge is van arra - ha úgy ítéli meg, hogy a gya­nú­sí­tott elkö­vet­te a bűn­cse­lek­ményt -, hogy az eljá­rást anél­kül fejez­ze be, hogy az ügyet a bíró­ság elé vinné. Eze­ket a jogi esz­kö­zö­ket össze­fog­la­ló­an…

2021. május 4., 8:31

Van­nak, akik­nek már az is nagy szé­gyen, ha bün­te­tő­el­já­rás indul elle­nük. Azok­kal szem­ben, akik elő­ször kerül­tek szem­be a tör­vénnyel, kisebb súlyú bűn­cse­lek­ményt követ­tek el, meg­bán­ták, amit tet­tek, és akik­nek már egy ilyen…

2021. ápri­lis 27., 8:38

Friss hírek és videók

A most elfo­gott rabló bűn­tár­sa ellen a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség még 2021 janu­ár­já­ban emelt vádat. 

2021. május 10., 17:06

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te annak a 28 éves péter­vá­sá­rai fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki több gép­jár­mű fel­tö­ré­sé­vel gya­nú­sít­ha­tó. A férfi…

2021. május 10., 15:54

Jog­erő­sen négy év bör­tön­bün­te­tést kapott a sér­tet­tet állon ütő vád­lott. A sér­tett az ütés miatt hátra esett, a fejét bever­te és elhunyt.

2021. május 10., 11:25

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint több más bűn­cse­lek­mény mel­lett élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te a házi­or­vo­sát.

2021. május 10., 10:12