A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

A Viseg­rá­di Négyek Leg­főbb Ügyész­sé­gei között hosszú évek óta kiemelt fon­tos­sá­gú, folya­ma­tos és zavar­ta­lan az együtt­mű­kö­dés. Az idén Cseh­or­szág­ban, Brno-ban tar­tott meg­be­szé­lé­sen a részt­ve­vők szán­dék­nyi­lat­ko­za­tot…

2023. május 25., 10:55

Izgal­mas témá­kat, gon­do­lat­éb­resz­tő elő­adá­so­kat hall­gat­hat­tak a részt­ve­vők a Magyar Jogász Egy­let (MJE) szer­ve­zé­sé­ben, a Buda­pes­ti Ügy­vé­di Kama­ra Dísz­ter­mé­ben tar­tott kon­fe­ren­ci­án.   A ren­dez­vény mot­tó­ja…

2023. május 23., 8:30

Friss hírek és videók

A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon íté­let­tel zárult annak a fér­fi­nak az ügye, aki ellen Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te és ittas…

2023. május 26., 10:48

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a Győri Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta annak az ügy­véd­nek a bün­te­té­sét, aki fog­lal­ko­zá­sá­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val köz­re­mű­kö­dött bűn­cse­lek­mé­nyek…

2023. május 26., 9:58

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 40 éves fér­fi­val szem­ben, aki még 2013-ban, Buda­pest II. kerü­le­té­ben meg­tá­ma­dott és meg­erő­sza­kolt egy haza­fe­lé sétá­ló 17 éves lányt. A vád­irat sze­rint a vád­lott 2013.…

2023. május 26., 9:53

Figyel­met­le­nül haj­tott ki az egyik telep­ről a főút­ra a gya­nú­sí­tott gép­ko­csi­já­val és össze­üt­kö­zött a sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sér­tet­tel. Az ügy nem kerül bíró­ság­ra, mert az ügyész köz­ve­tí­tést ren­delt el közöt­tük.…

2023. május 26., 9:49