A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

A jár­vány­hely­zet miatt dr. Polt Péter leg­főbb ügyész elren­del­te, hogy a mai nap­tól hatá­ro­zat­lan ideig ismét szü­ne­tel a sze­mé­lyes ügy­fél­fo­ga­dás az ügyész­sé­ge­ken. Az ügyész­sé­gek az ügy­fél­szol­gá­la­ti tevé­keny­sé­get…

2021. októ­ber 21., 8:30

Milyen érzés elő­ször meg­pil­lan­ta­ni a neve­det elő­adó­ként egy aktán? Hogyan hat a szó­vi­vői munka az ügyé­szi­re?

2021. októ­ber 12., 8:40

Friss hírek és videók

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát azon férfi bün­te­tő­ügyé­ben, aki volt élet­tár­sát és annak kis­fi­át ölte meg. Az íté­let sze­rint a vád­lott nem tudta fel­dol­goz­ni és…

2021. októ­ber 21., 13:18

Egy 44 éves haj­lék­ta­lan férfi egy szin­tén haj­lék­ta­lan, éppen kére­ge­tő isme­rő­sé­vel szó­vál­tás­ba keve­re­dett, amely­nek során olyan erő­vel ütöt­te meg a sér­tet­tet a fején, hogy a férfi elesett, és a feje nagy erő­vel az úttest asz­falt…

2021. októ­ber 21., 9:39

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­sze segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa miatt emelt vádat az ellen a 22 éves Nóg­rád megyei férfi ellen, aki veze­tői enge­dély nél­kül oko­zott bal­ese­tet, a kis­ko­rú sérül­te­ket…

2021. októ­ber 21., 9:28

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tavaly novem­ber­ben több, mint har­minc kés­szú­rás­sal ölte meg fele­sé­gét. A vád­irat sze­rint a fele­sé­gé­től válni akaró férfi 2020. novem­ber 6. nap­ján, reg­gel, a…

2021. októ­ber 21., 9:23