A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész év végi kará­cso­nyi vide­ó­üze­ne­té­ben köszön­te meg kol­lé­gá­i­nak az idei, vál­sá­gos évben vég­zett kivá­ló mun­ká­ját. A leg­főbb ügyész a jár­vány­hely­zet okoz­ta kihí­vá­sok­ról, az arra tett…

2020. decem­ber 22., 8:32

Éve­ken keresz­tül volt szó­vi­vő dr. Szabó Ferenc, Pest megyei főügyész, aki nosz­tal­gi­kus han­gu­lat­ban ele­ve­ní­ti fel koráb­bi élmé­nye­it.

2020. decem­ber 11., 9:56

Friss hírek és videók

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát, aki a gyanú sze­rint 2020. szep­tem­ber 11-én egy szé­kes­fe­hér­vá­ri szó­ra­ko­zó­hely előtt…

2021. janu­ár 15., 13:17

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség ma bíró­ság elé állí­tot­ta azt a bosznia-hercegovinai fér­fit, akit ked­den tet­ten értek Vámos­csa­lád köze­lé­ben, amint öt szír állam­pol­gár­sá­gú sze­mélyt szál­lí­tott át Magyar­or­szá­gon, abból a cél­ból, hogy jog­el­le­ne­sen lép­jék át a…

2021. janu­ár 15., 12:58

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a ber­hi­dai fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy a házá­ban lopott ára­mot hasz­nál­va ter­mesz­tett kábítószer-tartalmú kan­na­bisz növé­nye­ket.

2021. janu­ár 15., 12:40

Kizsák­má­nyol­ták a fér­fi­tól érzel­mi­leg függő nőt és pros­ti­tú­ci­ó­ként más­nak köz­ve­tí­tet­ték szol­gál­ta­tá­sa­it. Az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés­re íté­lé­sü­ket indít­vá­nyoz­za vád­ira­tá­ban.

2021. janu­ár 15., 10:18