A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

Az ügyé­szi füg­get­len­ség a köz­pon­ti gon­do­la­ta annak a kötet­nek, ame­lyet Polt Péter állí­tott össze a modern magyar ügyész­ség fenn­ál­lá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból.

2021. szep­tem­ber 22., 8:25

Az ügyész­ség nagy figyel­met for­dít az épü­le­tei kor­sze­rű­sí­té­sé­re, ami­nek újabb pél­dá­ja a most átadott ügyész­sé­gi épü­let. Az átadó ünnep­sé­gen elhang­zott beszé­dé­ben Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész kiemel­te, hogy…

2021. szep­tem­ber 16., 13:14

Friss hírek és videók

A Duna­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki töb­bek között gép­ko­csik bon­tá­sá­ból…

2021. szep­tem­ber 23., 10:48

A két, har­min­cas éve­i­ben járó férfi egy buda­pes­ti tár­sas­ház előtt egy csa­lá­di vita miatt szó­lal­ko­zott össze, ami dula­ko­dás­sá fajult. Egyi­kük­nél kés is volt, ami azon­ban a vere­ke­dés során a másik fér­fi­hoz került. A vád­lot­tak -…

2021. szep­tem­ber 23., 9:40

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség ma három ügy­ben állít bíró­ság elé elkö­ve­tő­ket, külön­bö­ző bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt. Az első ügy­ben az elkö­ve­tő 2021. augusz­tus 26-án úgy vezet­te Koc­sé­ron gép­ko­csi­ját…

2021. szep­tem­ber 23., 9:35

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki töb­bek között egy érté­kes bronz szob­rot vitt el egy helyi kiál­lí­tás­ról. A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. augusz­tus 13. nap­ján meg­je­lent egy…

2021. szep­tem­ber 23., 9:27