A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

Dr. Franz Plöchl oszt­rák leg­főbb ügyész meg­hí­vá­sá­ra, 2022. novem­ber 17-18. között Auszt­ri­á­ba láto­ga­tott Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész. A talál­ko­zó az oszt­rák leg­főbb ügyész 2020 már­ci­u­si buda­pes­ti láto­ga­tá­sá­nak…

2022. novem­ber 28., 8:00

Tíz­ez­rek szur­kol­nak bol­dog han­gu­lat­ban a lelá­tó­kon, ünnep­lik ked­venc csa­pa­ta­ik sike­re­it, öltik maguk­ra meze­i­ket, ének­lik indu­ló­i­kat… Azon­ban a leg­ön­fe­led­tebb pil­la­na­tok­ban sem sza­bad meg­fe­led­kez­ni arról, hogy a…

2022. novem­ber 25., 8:32

Friss hírek és videók

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt nyo­moz.

2022. decem­ber 2., 14:42

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra Nóg­rád megye nyo­mo­zá­si bíró­ja elren­del­te egy 30 éves ecse­gi férfi a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy csa­lád több tag­ját is bán­tal­maz­ta, majd rátört a házuk­ra és meg­ron­gál­ta az…

2022. decem­ber 2., 11:43

Garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ta meg a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség azt a 49 éves sal­gó­tar­já­ni teher­au­tó sofőrt, aki két kamasz­fi­út táma­dott meg egy zeb­rá­nál. A férfi a vád­irat sze­rint 2021.…

2022. decem­ber 2., 9:59

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy több­szö­rö­sen bün­te­tett 53 éves fér­fi­val szem­ben, aki idén janu­ár és május között, soro­zat­jel­leg­gel lopott érté­ke­ket első­sor­ban buda­pes­ti sport­lé­te­sít­mé­nyek…

2022. decem­ber 2., 9:05