A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

A szá­zad­for­du­ló nyüzs­gő vilá­ga a bűn­cse­lek­mé­nyek kap­csán is vál­to­zást hozott – 1908-ban meg­tör­tént hazánk első fegy­ve­res rab­lá­sa. 

2023. már­ci­us 22., 8:30

Már­ci­us 15-e alkal­má­ból, a leg­főbb ügyész elő­ter­jesz­té­sé­re, Dr. Novák Kata­lin köz­tár­sa­sá­gi elnök két ügyész­sé­gi mun­ka­társ­nak ado­má­nyo­zott kitün­te­tést.

2023. már­ci­us 21., 8:30

Friss hírek és videók

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 46 éves fér­fi­val szem­ben, aki az albér­le­té­ben verte meg barát­nő­jét, annak elle­né­re, hogy egy hónap­pal koráb­ban testi sér­tés miatt fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re…

2023. már­ci­us 28., 9:57

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy 25 éves nő ellen ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt, aki egy nő isme­rő­sét – kilá­tás­ta­lan hely­ze­tét kihasz­nál­va – arra bírta rá, hogy Ang­li­á­ban pros­ti­tu­ált­ként…

2023. már­ci­us 28., 8:41

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li gyer­mek­por­nog­rá­fia és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő nép­sze­rű inter­ne­tes játé­kok­ba bekap­cso­lód­va 14 kis­ko­rú fiú­val…

2023. már­ci­us 28., 8:34