A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

A Mis­kol­ci Egye­tem Állam- és Jog­tu­do­má­nyi Kar és az Orszá­gos Bíró­sá­gi Hiva­tal közös szer­ve­zé­sű nem­zet­kö­zi nyári egye­te­met tar­tott Mis­kol­con. A téma az uniós pénz­ügyi érde­ke­ket sértő bűn­cse­lek­mé­nyek nyo­mo­zá­sa­kor a nem­zet­kö­zi együtt­mű­kö­dés fon­tos­sá­ga volt.

2022. júni­us 27., 8:30

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a mai napon átad­ta a Sik­ló­si Járá­si Ügyész­ség új szék­há­zát. A Sik­ló­si Járá­si Ügyész­ség 1953. évi lét­re­jöt­té­től kezd­ve a bíró­ság­gal közös épü­let­ben volt elhe­lyez­ve. Az épü­let a közel 70…

2022. júni­us 22., 12:30

Friss hírek és videók

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve, üzlet­sze­rű­en, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek…

2022. júni­us 27., 10:41

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség hét­vé­gi ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak az ukrán fér­fi­nak, aki 5 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben műkö­dött közre. A meg­ala­po­zott gyanú…

2022. júni­us 27., 8:58

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 35 éves férfi ellen több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­te miatt. A férfi tavaly szep­tem­ber­ben, haj­nal­ban bemá­szott az idős­ko­rú asszony laká­sá­ba. Ami­kor érté­kek után…

2022. júni­us 27., 8:33

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy negy­ve­nes éve­i­ben járó szek­szár­di fér­fi­val…

2022. júni­us 27., 8:27