A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész meg­tar­tot­ta az Ország­gyű­lés előtt a par­la­men­ti beszá­mo­ló­ját az ügyész­ség 2021. évi tevé­keny­sé­gé­ről.

2023. már­ci­us 29., 16:20

Dr. Jagusz­tin Tamás, Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség Köz­ér­dek­vé­del­mi Osz­tály osz­tály­ve­ze­tő ügyé­szé­nek segít­sé­gé­vel a hasz­nált autók vásár­lá­sá­val kap­cso­la­tos leg­fon­to­sabb jogi tud­ni­va­ló­kat jár­juk körbe.

2023. már­ci­us 29., 8:30

Friss hírek és videók

A sza­bad­na­pos rend­őr­nek két, a vona­ton az uta­so­kat zava­ró férfi miatt kel­lett szol­gá­lat­ba helyez­nie magát. A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint 2023. már­ci­us 27-én, dél­után, két ittas lévő férfi szállt fel egy sze­mély­vo­nat­ra,…

2023. már­ci­us 31., 9:31

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 28 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2021 júni­u­sá­tól, kis­ko­rú­ak­ról készült, a gyer­me­ke­ket súlyo­san és dur­ván sze­mé­rem­sér­tő módon ábrá­zo­ló por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket gyűj­tött,…

2023. már­ci­us 31., 9:14

Vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta a Bat­to­nyai Járá­si Ügyész­ség egy 19 éves Lit­vá­ni­á­ban élő, lit­ván állam­pol­gár­sá­gú férfi…

2023. már­ci­us 31., 9:10

Az orv­va­dá­szat bűn­tet­te és lopás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki szám­szer­íj­jal ille­gá­li­san vadá­szott gím­szar­vas­ra. A vád­irat sze­rint a vadá­sza­ti…

2023. már­ci­us 31., 8:40