A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

Idén rend­ha­gyó módon – az írás­ban benyúj­tott ország­gyű­lé­si beszá­mo­ló­val egy­ide­jű­leg – a leg­főbb ügyész a kol­lé­gái felé vide­ó­üze­net­ben szá­molt be az ügyész­ség tava­lyi tevé­keny­sé­gé­ről.

2020. novem­ber 23., 8:00

Az ügyész­ség épü­le­te­i­ben kizá­ró­lag orrot és szá­jat elta­ka­ró maszk­ban lehet tar­tóz­kod­ni.Sál, kendő hasz­ná­la­ta masz­ként nem meg­en­ge­dett. A bent tar­tóz­ko­dás során a más­fél méte­res távol­ság tar­tá­sá­ra ügyel­ni kell. A…

2020. novem­ber 17., 3:00

Friss hírek és videók

Élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te a Mis­kol­ci Tör­vény­szék azt a vád­lot­tat, aki aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re köve­tett el ember­ölést. A sza­bad­ság­vesz­tés­ből leg­ha­ma­rabb 40 év eltel­té­vel…

2020. novem­ber 24., 13:34

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Pécsi Íté­lő­táb­la másod­fo­kon is bűnös­nek mond­ta ki azt a vád­lot­tat, aki autó­já­ban kábí­tó­szert elrejt­ve akar­ta átlép­ni az állam­ha­tárt.

2020. novem­ber 24., 13:24

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy nő és egy férfi ellen, akik még 2020 janu­ár­já­ban Vámos­mi­ko­lán meg­öl­tek egy köze­lük­ben lakó idős asszonyt, akit azután házuk mögöt­ti gödör­be rej­tet­tek. A vád­irat sze­rint a nő és a férfi…

2020. novem­ber 24., 9:12

Letar­tóz­ta­tás­ban egy szerb ember­csem­pész.

2020. novem­ber 24., 9:05