A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

"Egy­sze­rű­en, jog­sze­rű­en" soro­za­tunk­ban a hét­köz­na­pi élet­ben gyak­ran fel­me­rü­lő jogi kér­dé­se­ket jár­juk körül.

2023. feb­ru­ár 8., 8:30

Az ügyész­ség a bün­te­tő­el­já­rás kiemelt sze­rep­lő­je, azon­ban az ügyé­szek nem csak bün­te­tő­jo­gi fel­ada­to­kat lát­nak el. Az ingat­lan adás­vé­tel kap­csán fel­me­rü­lő néhány jogi foga­lom tisz­tá­zá­sá­hoz nyúj­tunk segít­sé­get.

2023. janu­ár 30., 8:30

Friss hírek és videók

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt nyo­moz a 31 éves férfi ellen. 2023. feb­ru­ár 7-én, este, egy határ­men­ti tele­pü­lé­sen egy gép­ko­csi…

2023. feb­ru­ár 8., 13:44

A Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat az 66 éves férfi ellen a Mohá­csi Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat sze­rint 2022 szep­tem­be­ré­ben…

2023. feb­ru­ár 8., 10:13

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 48 éves cseh állam­pol­gár ellen, aki Nóg­rád vár­me­gyé­ben oko­zott köz­úti bal­ese­tet. A vád­irat sze­rint a sze­mély­gép­jár­mű­vet veze­tő cseh férfi két kis­ko­rú gyer­me­ké­vel…

2023. feb­ru­ár 8., 10:09

A Veszp­rém Vár­me­gyei Főügyész­ség kedv­te­lé­si célú állat­tar­tás­tól eltil­tás érde­ké­ben perli azt a 33 éves nőt, aki 2021 októ­be­ré­ben az egyik Somló kör­nyé­ki falu­ban két kutyát és öt macs­kát hagyott lánc­ra kötve, illet­ve egy…

2023. feb­ru­ár 8., 9:29