A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

A Viseg­rá­di Négyek leg­főbb ügyész­sé­gei között hosszú évek óta kiemelt fon­tos­sá­gú, folya­ma­tos és zavar­ta­lan az együtt­mű­kö­dés.

2022. szep­tem­ber 23., 9:46

Szep­tem­ber 22-én, az Euró­pai Autó­men­tes Napon, min­den­kit arra biz­ta­tunk, hogy tegye le az autót és vála­szon alter­na­tív köz­le­ke­dé­si esz­kö­zö­ket.

2022. szep­tem­ber 22., 8:30

Friss hírek és videók

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség a kül­föl­di hiva­ta­los sze­mély vonat­ko­zá­sá­ban üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és kül­föl­di hiva­ta­los sze­mély műkö­dé­sé­vel kap­cso­lat­ban elkö­ve­tett…

2022. szep­tem­ber 23., 15:09

A Fővá­ro­si Főügyész­ség kény­szer­gyógy­ke­ze­lés elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­za egy 38 éves fér­fi­val szem­ben, aki tavaly május­ban, egy buda­pes­ti kór­ház kór­ter­mé­ben műanyag golyós­tol­lal támadt az egyik beteg­tár­sá­ra. A…

2022. szep­tem­ber 23., 9:41

A csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat az Ajkai Járá­si Ügyész­ség azzal a 21 éves német állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki 2022. júni­us 10-én hét sze­mélyt akart…

2022. szep­tem­ber 23., 9:25