A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

Magya­rul köszön­töt­te a Euro­just elnö­ke, Ladis­lav Ham­ran a magyar ügyé­sze­ket abból az alka­lom­ból, hogy éppen 150 évvel ezelőtt, 1871 júni­u­sá­ban hir­det­ték ki az Ország­gyű­lés­ben a modern magyar ügyész­ség­ről szóló tör­vényt. A…

2021. júni­us 21., 8:52

A Magyar Nem­ze­ti Bank az ügyész­ség 150 éves évfor­du­ló­já­ra nagy sike­rű emlék­ér­mét bocsá­tott ki. De hogyan is készül egy ilyen érme? Kol­lé­gá­ink vide­ó­ja ezt az érde­kes és rit­kán látott folya­ma­tot mutat­ja be.

2021. júni­us 17., 10:26

Friss hírek és videók

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2021 janu­ár­já­ban Kecs­ke­mét bel­vá­ro­sá­ban egy éles biz­to­sí­tó tűvel ron­gált meg több par­ko­ló autót. A vád­irat sze­rint a…

2021. júni­us 21., 8:47

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki elő­ször a bizal­má­ba fér­kő­zött egy idős asszony­nak, majd a vagyo­na meg­szer­zé­se érde­ké­ben hosszú időn keresz­tül gyógy­sze­rek­kel tömte, ami végül a sér­tett halá­lát okoz­ta. A…

2021. júni­us 21., 8:44

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy nő ellen, aki meg­szer­zett mez­te­len fotók­kal zsa­rol­ta egy isme­rő­sét. A vád­lott és a sér­tett a közös­sé­gi médi­á­ban ismer­ked­tek…

2021. júni­us 21., 8:41

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azok­kal a fér­fi­ak­kal és nővel szem­ben, akik mari­hu­á­nát…

2021. júni­us 21., 8:39