A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

Feb­ru­ár 22: az áldo­za­tok világ­nap­ja. Áldo­za­tok nin­cse­nek elkö­ve­tők nél­kül. 2020. júli­us 1-től pedig azok is bűn­cse­lek­ményt való­sí­ta­nak meg, akik ember­ke­res­ke­de­lem áldo­za­tá­nak szol­gál­ta­tá­sa­it veszik igény­be. Dr.…

2021. feb­ru­ár 22., 8:43

Dr. Polt Péter a beszé­dé­ben hang­sú­lyoz­ta, hogy az ügyész­ség – a tör­vé­nyek iránt elkö­te­le­zet­ten, magas szín­vo­na­lon dol­goz­va – elis­me­rés­re méltó ered­mé­nye­ket ért el 2019-ben. Tavaly ősszel rend­ha­gyó módon – az írás­ban…

2021. feb­ru­ár 16., 20:35

Friss hírek és videók

A Tapol­cai Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a haj­lék­ta­lan fér­fi­nak, aki a gyanú sze­rint több­ször meg­ölés­sel fenye­get­te az édes­any­ját és így szer­zett tőle pénzt.

2021. már­ci­us 1., 14:33

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te egy magyar és két tuné­zi­ai férfi letar­tóz­ta­tá­sát.

2021. már­ci­us 1., 12:58

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat két év hat hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te.

2021. már­ci­us 1., 11:28