A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

Az utób­bi idők­ben figyel­met kap­tak a bün­te­tő­fé­ke­zé­ses ügyek, mi is rend­sze­re­sen beszá­mo­lunk ilyen ese­tek­ről. Fon­tos annak a tuda­to­sí­tá­sa, hogy ezek a leg­több­ször hir­te­len indu­lat­ból elkö­ve­tett köz­úti manő­ve­rek…

2022. janu­ár 17., 8:37

Dr. Rab Ferenc, a Fővá­ro­si Főügyész­ség helyet­tes szó­vi­vő­je, rög­tön a mély­víz­be került helyet­tes szó­vi­vői kine­ve­zé­se után, mivel Bet­ti­na távol­lé­té­ben neki kel­lett a Fővá­ro­si Főügyész­ség vál­to­za­tos és sűrű…

2022. janu­ár 10., 8:53

Friss hírek és videók

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség ma állí­tot­ta bíró­ság elé azt a két ukrán fér­fit, akit a rend­őr­jár­őrök 2021. decem­ber 21-én, az M86-os számú főúton, Vámos­csa­lád köze­lé­ben értek tet­ten, miköz­ben hat szír állam­pol­gárt…

2022. janu­ár 21., 12:54

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2022. janu­ár 18-án,…

2022. janu­ár 21., 10:11

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2022. feb­ru­ár 15.

2022. janu­ár 21., 9:53

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki roko­nát meg­ké­sel­te, majd vere­ked­ni kez­dett. A 39 éves pécsi nő 2020.…

2022. janu­ár 21., 9:29