A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

Idén a vir­tu­á­lis tér­ben öt szek­ci­ó­ban 95 elő­adó mutat­ta be az elmúlt évek szak­mai, tudo­má­nyos mun­ká­já­nak ered­mé­nye­it.

2021. novem­ber 22., 8:30

Az ille­gá­lis állat­ke­res­ke­de­lem nagy pro­fit­tal kecseg­tet az elkö­ve­tők­nek: a bevé­tel magas, a lelep­le­ző­dés esé­lye kicsi.

2021. novem­ber 16., 8:45

Friss hírek és videók

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak az ukrán fér­fi­nak, aki egy cseh honos­sá­gú mik­ro­buszt vezet­ve köve­tett el bűn­cse­lek­ményt. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi isme­ret­len meg­bí­zói 26 -…

2021. novem­ber 30., 9:08

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 49 férfi ellen lopás bűn­tet­te és köz­ve­szély­oko­zás vét­sé­ge miatt. Az elkö­ve­tő a csa­lá­di ház gáz­mé­rő órá­ján lévő veze­té­ket meg­bon­tot­ta, átve­zet­te a garázs­ba, ahol méret­len…

2021. novem­ber 30., 9:04

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bíró­ság vég­zé­sé­nek a hely­ben­ha­gyá­sát - azaz a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sát - indít­vá­nyoz­ta azzal a sze­ge­di fér­fi­val szem­ben, akit az ügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel…

2021. novem­ber 30., 9:02