A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

Több jelen­tős for­gal­mat lebo­nyo­lí­tó határ­át­ke­lő­hely, orszá­go­san is kiemel­ke­dő­en nagy számú kül­föl­di elkö­ve­tő.

2022. janu­ár 24., 8:40

Az utób­bi idők­ben figyel­met kap­tak a bün­te­tő­fé­ke­zé­ses ügyek, mi is rend­sze­re­sen beszá­mo­lunk ilyen ese­tek­ről. Fon­tos annak a tuda­to­sí­tá­sa, hogy ezek a leg­több­ször hir­te­len indu­lat­ból elkö­ve­tett köz­úti manő­ve­rek…

2022. janu­ár 17., 8:37

Friss hírek és videók

A pénzpiaci- és tőke­pi­a­ci szak­ér­tő határ­időn túl hivat­ko­zott szak­tu­dá­sá­nak hiá­nyá­ra, a bíró­ság kizár­ta az eljá­rás­ból és 1.000.000 forint rend­bír­ság­gal súj­tot­ta. Ez már a soka­dik eset, hogy az ügy­ben egy kiren­delt…

2022. janu­ár 26., 13:05

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék első­fo­kú íté­le­té­nek súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­za azon vád­lott bün­te­tő­ügyé­ben, aki Zala megyé­ben kábí­tó­szer­rel keres­ke­dett. A vád sze­rint a 24…

2022. janu­ár 26., 11:34

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki hamis hir­de­té­sek­kel ország­szer­te káro­sí­tott meg embe­re­ket. A vád­irat sze­rint az egyéb­ként kecs­ke­mé­ti lakos elkö­ve­tő 2018 év végén elha­tá­roz­ta, hogy inter­ne­tes…

2022. janu­ár 26., 9:55

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy toló­la­pos trak­tor­ral lökte fel a sér­tet­tet, majd áthaj­tott rajta. A vád­irat sze­rint a férfi segéd­mun­kás­kánt dol­go­zott egy megye­be­li tele­pü­lés fel­újí­tás…

2022. janu­ár 26., 9:12