A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

Dr. Franz Plöchl oszt­rák leg­főbb ügyész meg­hí­vá­sá­ra, 2022. novem­ber 17-18. között Auszt­ri­á­ba láto­ga­tott Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész. A talál­ko­zó az oszt­rák leg­főbb ügyész 2020 már­ci­u­si buda­pes­ti láto­ga­tá­sá­nak…

2022. novem­ber 28., 8:00

Tíz­ez­rek szur­kol­nak bol­dog han­gu­lat­ban a lelá­tó­kon, ünnep­lik ked­venc csa­pa­ta­ik sike­re­it, öltik maguk­ra meze­i­ket, ének­lik indu­ló­i­kat… Azon­ban a leg­ön­fe­led­tebb pil­la­na­tok­ban sem sza­bad meg­fe­led­kez­ni arról, hogy a…

2022. novem­ber 25., 8:32

Friss hírek és videók

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki az őri­zet­ben lévő kül­föl­di fér­fit, majd indít­vá­nyoz­ta…

2022. novem­ber 28., 11:23

Ered­mé­nyes ügyé­szi fel­leb­be­zés nyo­mán 4 év helyett 7 év bör­tön­re ítél­ték azt a 77 éves fér­fit, aki fel­nőtt korú lányát rend­sze­re­sen sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek­re kény­sze­rí­tet­te.  A bátony­te­re­nyei férfi ellen a…

2022. novem­ber 28., 10:30

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki egy idős sér­tett­re támadt, mert…

2022. novem­ber 28., 9:11

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 53 és egy 56 éves nő, vala­mint az utób­bi élet­tár­sa ellen, akik mások, köz­tük kis­ko­rú­ak pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gé­ből tar­tat­ták ki magu­kat.  A vád­irat sze­rint a két nő és egyi­kük…

2022. novem­ber 28., 8:59