A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

A cél a nyo­mo­zá­sok és vád­eme­lé­sek haté­kony­sá­gá­nak biz­to­sí­tá­sa, az együtt­mű­kö­dés és az infor­má­ció­cse­re kere­te­i­nek rög­zí­té­sé­vel.

2021. ápri­lis 9., 11:00

Az Euro­just az EU tag­ál­la­mok ható­sá­gai közöt­ti igaz­ság­ügyi együtt­mű­kö­dést segí­ti elő. Dr. Tóth Zsa­nett mb. főosztályvezető-helyettes és Dr. Sch­midt Gábor cso­port­ve­ze­tő ügyé­szek az Euro­just magyar kép­vi­se­le­té­nél…

2021. ápri­lis 6., 8:35

Friss hírek és videók

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­tát köve­tő­en a bíró­ság elítél­te a rend­őrök­re táma­dó­kat. A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek elő­ké­szü­le­te,…

2021. ápri­lis 15., 10:21

A vád sze­rint a felek között a szó­vál­tás abból adó­dott, hogy a vád­lott ráült az egyik sér­tett robo­gó­já­ra, aki ezt nem nézte jó szem­mel. A szó­vál­tás vere­ke­dés­sé, a vere­ke­dés pedig kése­lés­sé fajult. A vád­irat sze­rint a vád­lott -…

2021. ápri­lis 15., 10:11

A fia­tal­ko­rú­ak ügye­i­ben eljá­ró Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen a fia­tal lány ellen, aki itta­san betör­te egy busz abla­kát, és azzal több­száz métert köz­le­ke­dett is Mát­ra­te­re­nyén. A fia­tal­ko­rú vád­lott…

2021. ápri­lis 15., 9:28

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a román fér­fi­val szem­ben, aki tavaly május­ban közös ita­lo­zást köve­tő­en oko­zott halá­los sérü­lé­se­ket a sér­tett­nek. A vád­irat sze­rint a vád­lott idény­mun­kás­ként dol­go­zott egy…

2021. ápri­lis 15., 9:03