A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

A jár­vány­hely­zet alatt a nyo­mo­zó ható­ság és az ügyész­ség hatá­ro­za­tai elle­ni panasz benyúj­tá­sá­ra hosszabb határ­idő (15 nap) állt ren­del­ke­zés­re, mint koráb­ban. A veszély­hely­zet meg­szű­né­sé­vel ez a határ­idő vissza­állt az…

2022. augusz­tus 9., 8:30

A bün­te­tő­el­já­rá­si jog azon eljá­rá­si sza­bá­lyok hal­ma­za, ame­lyek alap­ján a nyo­mo­zó ható­ság, az ügyész­ség és a bíró­ság az állam bün­te­tő­igé­nyét érvé­nye­sí­ti.

2022. augusz­tus 3., 8:30

Friss hírek és videók

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az édes­any­ját és test­vé­rét éve­kig ret­te­gés­ben tartó férfi bün­te­té­sé­nek a hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az íté­let sze­rint a férfi gyak­ran fogyasz­tott kábí­tó­szert és alko­holt.…

2022. augusz­tus 9., 11:45

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 20 éves bátony­te­re­nyei férfi ellen, aki veze­tői enge­dély hiá­nyá­ban veze­tett, majd az álta­la oko­zott bal­eset­ben utasa súlyo­san meg­sé­rült. A vád­lott 2021. augusz­tus 5-én, a kora esti…

2022. augusz­tus 9., 9:32

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki az Isz­lám Álla­mot, illet­ve annak harci mód­sze­re­it dicső­í­tő pro­pa­gan­dát osz­tott meg.   A vád­irat sze­rint a férfi már néhány évvel ezelőtt érdek­lőd­ni kez­dett a…

2022. augusz­tus 9., 9:06

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy házas­pár – egy 37 éves férfi és egy 40 éves nő – ellen. Az elkö­ve­tők online társ­ke­re­ső olda­lon meg­is­mert áldo­za­ta­i­kat - előt­tük több­fé­le, vál­to­za­tos sze­re­pet…

2022. augusz­tus 9., 8:51