A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

A tizen­éves vagy fia­tal fel­nőtt koráb­bi élete, aki any­ját bán­tal­maz­za, jel­lem­ző­en eltér attól a tizen­éve­sé­től vagy fia­tal fel­nőt­té­től, aki meg­öli szü­lő­jét. Az alap­ve­tő különb­ség, hogy a fia­tal elkö­ve­tő az…

2022. május 13., 8:32

A szü­lő­bán­tal­ma­zást leg­gyak­rab­ban a tizen­éves fia­ta­lok, főleg fiúk köve­tik el, a szü­lők éle­té­nek kiol­tá­sa pedig több­sé­gé­ben fel­nőtt korú elkö­ve­tők bűne- írja leg­fris­sebb tanul­má­nyá­ban dr. Solt Ágnes az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet tudo­má­nyos főmun­ka­tár­sa a szü­lők…

2022. május 12., 8:30

Friss hírek és videók

Kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azt a taní­tó­nőt, aki a durva fegyel­me­zé­si mód­sze­re­i­vel veszé­lyez­tet­te a rábí­zott gye­re­kek…

2022. május 16., 10:08

A koráb­ban élet­fogy­tig­lan­ra ítélt férfi a fel­té­te­les sza­bad­ság hatá­lya alatt szúr­ta szí­ven isme­rő­sét. A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat élet­fogy­tig tartó…

2022. május 16., 9:12

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­sá­gon azzal a 30 éves Nóg­rád megyei nővel szem­ben, aki gyer­me­kek­nek is érté­ke­sí­tett kábí­tó­szert. A 30 éves nő 2021. janu­ár és júni­u­sa között…

2022. május 16., 8:58

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség hét­vé­gi ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fran­cia fér­fi­nak, aki 13 ille­gá­lis határ­át­lé­pő zsú­folt be egy autó rak­te­ré­be. A meg­ala­po­zott gyanú…

2022. május 16., 8:54