A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

Folyé­ko­nyan jogá­szul - a szank­ci­ók. Jogi kife­je­zé­sek: a leg­töb­ben már a mon­dat ele­jén fel­ad­ják, hogy meg­pró­bál­ják meg­ér­te­ni, egy­ál­ta­lán miről is van szó, és ezért nem is lehet hibáz­tat­ni őket. Pedig a fura, sok­szor…

2021. ápri­lis 20., 9:57

A Nép­sza­va és egyes más médi­u­mok valót­lan állí­tá­sá­val ellen­tét­ben, dr. Polt Péter leg­főbb ügyész nem sér­tett jogot, ami­kor 2019-ben jog­or­vos­la­ti indít­vánnyal élt a tör­vé­nyes­ség érde­ké­ben a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti…

2021. ápri­lis 16., 8:36

Friss hírek és videók

Fegy­ver­rel akart bosszút állni egy bala­ton­fü­re­di bár biz­ton­sá­gi őrein az a 32 éves férfi, aki ellen ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség. A vád­irat sze­rint…

2021. ápri­lis 20., 10:29

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 13 éves fia­tal­ko­rú ellen minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt. A vád­irat sze­rint a vád­lott édes­any­já­val, annak élet­tár­sá­val, vala­mint hat kis­ko­rú test­vé­re­i­vel élt…

2021. ápri­lis 20., 10:26

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint  a nyílt utcán járó­ke­lők­re támadt. 

2021. ápri­lis 20., 10:19

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki pos­tás­ként több pénz­kül­de­ményt is magá­nak tar­tott meg.

2021. ápri­lis 20., 10:14