A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség elhe­lye­zé­sé­re szol­gá­ló új épü­let­részt szep­tem­ber 15-én dr. Polt Péter leg­főbb ügyész adta át.

2022. szep­tem­ber 27., 9:41

A Viseg­rá­di Négyek leg­főbb ügyész­sé­gei között hosszú évek óta kiemelt fon­tos­sá­gú, folya­ma­tos és zavar­ta­lan az együtt­mű­kö­dés.

2022. szep­tem­ber 23., 9:46

Friss hírek és videók

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség köz­jo­gi szak­ága az ebtar­tás­tól vég­le­ges eltil­tás­ra irá­nyu­ló kere­set­tel élt a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szé­ken egy 36 éves férfi ellen, aki kutya­vi­a­dal­ra kép­zett ki kutyá­kat. A férfi és tár­sai…

2022. szep­tem­ber 27., 9:50

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás, bank­kár­tyá­val elkö­ve­tett csa­lás és okirat­tal vissza­élés miatt vádat emelt egy test­vér­pár­ral szem­ben. Az elkö­ve­tők segít­ség­nyúj­tást szín­lel­ve meg­sze­rez­ték az ittas­sá­ga miatt…

2022. szep­tem­ber 27., 9:19

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a fákat jog­el­le­ne­sen kivá­gó erdésszel szem­ben. A vád sze­rint a férfi egy Deb­re­cen kör­nyé­ki…

2022. szep­tem­ber 27., 9:11

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 27 éves és egy 28 éves férfi ellen halált okozó bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te, segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te, ille­tő­leg vét­sé­ge miatt. A…

2022. szep­tem­ber 27., 9:00