A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

Dr. Nisó­czi József Leven­te Pest megyei főügyész­sé­gi osz­tály­ve­ze­tő ügyész, saj­tó­szó­vi­vő kol­lé­gánk a pálya­fu­tá­sá­ról, a műsza­ki isme­re­te­i­nek hasz­no­sí­tá­sá­ról, és emlé­ke­ze­tes ügyé­ről is mesél nekünk ebben a…

2021. janu­ár 20., 8:49

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész év végi kará­cso­nyi vide­ó­üze­ne­té­ben köszön­te meg kol­lé­gá­i­nak az idei, vál­sá­gos évben vég­zett kivá­ló mun­ká­ját. A leg­főbb ügyész a jár­vány­hely­zet okoz­ta kihí­vá­sok­ról, az arra tett…

2020. decem­ber 22., 8:32

Friss hírek és videók

Észt állam­pol­gár letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta ered­mé­nye­sen az ügyész­ség.

2021. janu­ár 27., 8:09

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben cso­por­to­san elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­te és cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat.

2021. janu­ár 27., 8:06

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt a fér­fi­val szem­ben pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt.

2021. janu­ár 27., 7:46

Az ideg­rend­sze­ri beteg­ség­ben szen­ve­dő vád­lott azt ígér­te beteg­tár­sá­nak, hogy neki is elin­téz egy orvo­si vizs­gá­la­tot, ezért 100 000 Ft-ot át is vett, azon­ban a vizs­gá­lat­ból nem lett semmi.

2021. janu­ár 27., 7:43