A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

Az ügyész­ség a bün­te­tő­el­já­rás kiemelt sze­rep­lő­je, azon­ban az ügyé­szek nem csak bün­te­tő­jo­gi fel­ada­to­kat lát­nak el. Az ingat­lan adás­vé­tel kap­csán fel­me­rü­lő néhány jogi foga­lom tisz­tá­zá­sá­hoz nyúj­tunk segít­sé­get.

2023. janu­ár 30., 8:30

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a mai napon a hiva­ta­lá­ban fogad­ta az Integ­ri­tás Ható­ság elnö­két, Biró Feren­cet. A leg­főbb ügyész által kez­de­mé­nye­zett talál­ko­zó célja az ügyész­ség kor­rup­ció elle­nes tevé­keny­sé­gé­nek…

2023. janu­ár 23., 11:30

Friss hírek és videók

A Komárom-Esztergom Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben indít­vá­nyoz­ta annak a fia­tal fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2023. feb­ru­ár 3-án ököl­lel test­szer­te ütöt­te a sér­tet­tet, aki ezt…

2023. feb­ru­ár 6., 13:45

A nyo­mo­zó ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta a Bara­nya vár­me­gyei férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét. A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a rend­őrök 2023. feb­ru­ár 4-án,…

2023. feb­ru­ár 6., 13:42

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy 18 éves pász­tói lány ellen, aki figyel­met­len­sé­ge miatt neki­üt­kö­zött egy lezárt sorom­pó­rúd­nak. A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. októ­ber 3-án, nap­nyug­ta előtt…

2023. feb­ru­ár 6., 9:36

Az Encsi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 55 éves férfi ellen segít­ség­nyúj­tás, halált okozó elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt. A férfi itta­san szó­vál­tás­ba került a vele egy ház­tar­tás­ban élő 71…

2023. feb­ru­ár 6., 9:06