A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

A jár­vány­hely­zet alatt a nyo­mo­zó ható­ság és az ügyész­ség hatá­ro­za­tai elle­ni panasz benyúj­tá­sá­ra hosszabb határ­idő (15 nap) állt ren­del­ke­zés­re, mint koráb­ban. A veszély­hely­zet meg­szű­né­sé­vel ez a határ­idő vissza­állt az…

2022. augusz­tus 9., 8:30

A bün­te­tő­el­já­rá­si jog azon eljá­rá­si sza­bá­lyok hal­ma­za, ame­lyek alap­ján a nyo­mo­zó ható­ság, az ügyész­ség és a bíró­ság az állam bün­te­tő­igé­nyét érvé­nye­sí­ti.

2022. augusz­tus 3., 8:30

Friss hírek és videók

A Győri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség befe­jez­te a nyo­mo­zást a 43 éves Auszt­ri­á­ban élő bos­nyák férfi ügyé­ben, és vádat emelt elle­ne a Sop­ro­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat sze­rint a rend­őrök 2020. augusz­tus 17-én este…

2022. augusz­tus 12., 11:06

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy nővel szem­ben, aki féke­zés nél­kül haj­tott be az alá­ren­delt útról a keresz­te­ző­dés­be, mivel tele­fon­ját nézte, és nem vette észre a…

2022. augusz­tus 12., 9:05

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 20 éves sal­gó­tar­já­ni fér­fi­vel szem­ben, aki az inter­ne­ten meg­is­mert kis­ko­rú lányt és szü­le­it a vissza­uta­sí­tá­sát köve­tő­en hóna­po­kon keresz­tül zak­lat­ta. A vád…

2022. augusz­tus 12., 9:03

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy idős embe­re­ket un. uno­ká­zós csa­lá­sok útján meg­ká­ro­sí­tó bűn­szö­vet­ség 3 tagja és egy, az álta­luk így meg­szer­zett vagyon átuta­lá­sát végző pénz­mo­só­val szem­ben. A…

2022. augusz­tus 12., 8:51