A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

Idén rend­ha­gyó módon – az írás­ban benyúj­tott ország­gyű­lé­si beszá­mo­ló­val egy­ide­jű­leg – a leg­főbb ügyész a kol­lé­gái felé vide­ó­üze­net­ben szá­molt be az ügyész­ség tava­lyi tevé­keny­sé­gé­ről.

2020. novem­ber 23., 8:00

Az ügyész­ség épü­le­te­i­ben kizá­ró­lag orrot és szá­jat elta­ka­ró maszk­ban lehet tar­tóz­kod­ni.Sál, kendő hasz­ná­la­ta masz­ként nem meg­en­ge­dett. A bent tar­tóz­ko­dás során a más­fél méte­res távol­ság tar­tá­sá­ra ügyel­ni kell. A…

2020. novem­ber 17., 3:00

Friss hírek és videók

Kis­ko­rú­ak­ról készült por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket szer­zett meg és tar­tott, vala­mint saját gyer­me­két is bán­tal­maz­ta sze­xu­á­li­san a gyanú sze­rint. A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát.

2020. decem­ber 2., 13:45

Meg­je­lent a 60 éves Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet tudo­má­nyos kiad­vány­so­ro­za­ta, a Kri­mi­no­ló­gi­ai Tanul­má­nyok 57. köte­te.

2020. decem­ber 2., 13:40

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék a 2020. decem­ber 1-jén meg­tar­tott tár­gya­lá­son osz­tot­ta a Fejér Megyei Főügyész­ség jogi állás­pont­ját mind a bűn­cse­lek­mény minő­sí­té­sét, mind a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­nak indo­kolt­sá­gát érin­tő­en azzal a fér­fi­val szem­ben, aki több­ször…

2020. decem­ber 2., 13:35

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­li hely­zet­tel vissza­élés­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­tat nyo­mo­zást.

2020. decem­ber 2., 12:53