A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

Az Ügyész­ség Napja alkal­má­ból kerül­nek kiosz­tás­ra az emlék­ér­mék. Ismer­jük meg ezen műal­ko­tá­so­kat!

2022. május 27., 8:36

Már egy éve annak, hogy dr. Mészá­ros Ádám, az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet osztályvezető-helyettese éle­té­nek 43. évé­ben, tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel elhunyt.  

2022. május 25., 8:45

Friss hírek és videók

A Duna­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség a csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a román ember­csem­pészt, aki 2022. május 23-án egy…

2022. május 27., 12:40

Más­fél hét­tel ezelőtt két tár­sa­ság vere­ke­dett össze a VII. kerü­let­ben. A cso­por­tos garáz­da­ság során több lövés is eldör­dült.

2022. május 27., 10:14

A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság meg­is­mé­telt eljá­rás­ban Kőrös Gusz­tá­vot a vád­irat­tal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki hamis vád bűn­tet­té­ben.

2022. május 27., 9:22

A Tolna Megyei Főügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta négy férfi letar­tóz­ta­tá­sát A Szek­szár­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság, illet­ve a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 2022. május 24-én és 25-én négy fér­fit vett őri­zet­be, akik a…

2022. május 27., 8:55