A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

A Fővá­ro­si Főügyész­ség hazánk leg­na­gyobb megyei rangú ügyész­sé­ge, ahol több, mint 400 ügyész dol­go­zik.

2021. decem­ber 6., 8:36

A leg­főbb ügyész beszé­dé­ben elhang­zott, hogy a 2020 már­ci­u­sá­ban beve­ze­tett veszély­hely­zet a bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény­ben fog­lal­tak­tól elté­rő eljá­rás­jo­gi sza­bá­lyo­kat hatá­ro­zott meg. Az ügyész­ség sze­re­pe…

2021. decem­ber 2., 15:53

Friss hírek és videók

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az óvo­dás kis­lány­ról súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő fel­vé­te­le­ket bir­tok­ló fér­fi­ak bün­te­té­se­i­nek súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az íté­let sze­rint a szel­le­mi fogya­té­kos…

2021. decem­ber 6., 10:28

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség a hét­vé­gi ügye­le­ti  tevé­keny­sé­ge során letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két belga fér­fi­nak, akik 17 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben működ­tek közre. A…

2021. decem­ber 6., 9:19

A Bajai Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt bíró­ság elé állí­tott egy fér­fit, aki 2021. novem­ber 30-án, egy Baja kör­nyé­ki köz­ség­ben súlyo­san ittas álla­pot­ban ült a volán mögé és az…

2021. decem­ber 6., 9:01