A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

Melyek a tipi­ku­san sport­ese­mé­nyek­hez köt­he­tő bűn­cse­lek­mé­nyek? Milyen bün­te­tő­jo­gi követ­kez­ménnyel jár­hat­nak?

2022. decem­ber 8., 8:30

A Nem­ze­ti Köz­szol­gá­la­ti Egye­tem szer­ve­zé­sé­ben tar­tot­ták meg az új Bün­te­tő­el­já­rá­si Tör­vény­könyv kodi­fi­ká­ci­ó­já­val és a tör­vény tapasz­ta­la­ta­i­val fog­lal­ko­zó kon­fe­ren­ci­át.

2022. decem­ber 7., 8:30

Friss hírek és videók

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként a fér­fit, aki tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a sza­bol­csi…

2022. decem­ber 9., 13:07

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki magát nép­szám­lá­ló biz­tos­nak adta ki és egy idős sér­tet­től több mint egy­mil­lió forin­tot lopott…

2022. decem­ber 9., 12:46

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség lopás miatt emelt vádat egy sal­gó­tar­já­ni fatol­vaj ellen, aki lopá­sok során az erdő­ben hagy­ta két gép­ko­csi­ját is. A vád sze­rint a 27 éves férfi 2021. szep­tem­be­ré­ben Sal­gó­tar­ján…

2022. decem­ber 9., 9:30

A Heves Megyei Főügyész­ség vádat emelt két férfi ellen, akik egy gyön­gyö­si szó­ra­ko­zó­he­lyen bán­tal­maz­ták a sér­tet­tet. A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2020 szep­tem­be­ré­ben biz­ton­sá­gi őrként dol­goz­tak egy gyön­gyö­si…

2022. decem­ber 9., 9:07