Főoldal » Az ügyészségről » Projektek » Széchenyi Terv » Ügyészségi épületek energetikai fejlesztése

Ügyészségi épületek energetikai fejlesztése

A Leg­főbb Ügyész­ség Ügyész­sé­gi épü­le­tek ener­ge­ti­kai fej­lesz­té­sét céloz­za a KEHOP-5.2.2 konst­ruk­ció kere­té­ben meg­kez­dett beru­há­zás. A pro­jekt az NFSI Nem­ze­ti Fej­lesz­té­si és Stra­té­gi­ai Inté­zet Non­pro­fit Kft. által veze­tett kon­zor­ci­u­mi for­má­ban való­sult meg.

A beru­há­zás segít­sé­gé­vel a 1145 Buda­pest, Colum­bus utca 4.- 6. szám alat­ti intéz­mény hom­lok­za­ti nyí­lás­zá­ró­i­nak cse­ré­je, a hom­lok­zat és a tető utó­la­gos hőszi­ge­te­lé­se, illet­ve a gáz­ga­zán cse­ré­je való­sul meg. A fej­lesz­tés ered­mé­nye­ként a Leg­főbb Ügyész­ség pro­jekt­ben érin­tett épü­le­te biz­ton­sá­go­sabb, egész­sé­ge­sebb, kor­sze­rűbb, kör­nye­zet­ba­rát intéz­mény­ként működ­het tovább.

Az intéz­mény az Euró­pai Unió és a Magyar Állam támo­ga­tá­sá­val, a Szé­che­nyi 2020 prog­ram kere­tén belül a KEHOP-5.2.2-16-2016-00005 „Ügyész­sé­gi épü­le­tek ener­ge­ti­kai fej­lesz­té­se” című pályá­zat kere­té­ben 293 186 764 Forint vissza nem tér­in­ten­dő támo­ga­tást hasz­nál fel, a támo­ga­tás inten­zi­tá­sa 100%.

A pro­jekt fizi­kai befe­je­zé­sé­nek dátu­ma - 2019.07.30.

A pro­jekt továb­bi rész­le­tei itt olvashatóak