Főoldal » Hírek » 26 embert zsúfolt be a mikrobuszba az embercsempész – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak az ukrán fér­fi­nak, aki egy cseh honos­sá­gú mik­ro­buszt vezet­ve köve­tett el bűn­cse­lek­ményt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi isme­ret­len meg­bí­zói 26 - magát afgán állam­pol­gár­sá­gú­nak valló - sze­mélyt jut­tat­tak át ille­gá­li­san Magyar­or­szág­ra. A férfi 2021. novem­ber 26. nap­ján, este 8 óra­kor, Móra­ha­lom kül­te­rü­le­tén a meg­bí­zói uta­sí­tá­sai sze­rint az álta­la veze­tett kis­busz­ba fel­vet­te az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket, majd Auszt­ria irá­nyá­ba indult. Rövid­del az elin­du­lás után a fér­fit a rend­őrök iga­zol­tat­ták, majd elő­ál­lí­tot­ták, és őri­zet­be vet­ték.

A gya­nú­sí­tott uta­sai a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem ren­del­kez­tek.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re.

Az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tott ülé­sen elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát.

A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je a sza­bad­lá­bon véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.