Főoldal » Hírek » 31 személyt zsúfolt egy levegőtlen kisteherautóba az embercsempész – a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség súlyo­sabb minő­sí­tés meg­ál­la­pí­tá­sát, és súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az ember­csem­pé­szet­tel fog­lal­ko­zó bűn­szer­ve­zet tag­já­val szem­ben. Az egyik szál­lí­tás­kor 31 mig­ránst zsú­folt egy zárt rak­te­rű, leve­gőt­len kis­te­her­au­tó­ba zsú­fol­va, akik akár meg is ful­lad­hat­tak volna.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te és több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat 2 magyar és 1 román állam­pol­gár ellen.

A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék a magyar fér­fit 8 évi fegy­ház­ra, a román vád­lot­tat 3 évi fegy­ház­ra, míg női tár­su­kat, mint bűn­se­gé­det 2 év - vég­re­haj­tá­sá­ban 4 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett - bör­tön­re ítél­te. A kül­föl­di állam­pol­gárt 5 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről, és a tör­vény­szék vagyon­el­kob­zás­ról is ren­del­ke­zett.

Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lot­tak 2019. nya­rán Magyar­or­szág dél­ke­le­ti határ­men­ti terü­le­tén mig­rán­sok csem­pé­szé­sé­vel fog­lal­koz­tak. A magyar férfi elő­ször 8, pár nap­pal később 31 afgán és indi­ai honos­sá­gú sze­mélyt szál­lí­tott, akik jog­sze­rű magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­su­kat iga­zol­ni nem tud­ták. A nő az első alka­lom­mal „elő­fu­tó­ként” biz­to­sí­tot­ta a rend­őri intéz­ke­dés elke­rü­lé­sét, jel­zé­sé­re a vád­lott egy föld­út­ra haj­tott, és a mig­rán­so­kat hát­ra­hagy­va elme­ne­kült.

A férfi a máso­dik eset­ben a kül­föl­di­e­ket egy zárt rak­te­rű, leve­gőt­len kis­te­her­au­tó­ba zsú­fol­va szál­lí­tot­ta az autó­pá­lyán anél­kül, hogy a jármű folya­ma­tos szel­lő­zé­sé­ről gon­dos­ko­dott volna, és meg­ál­lás nél­kül mint­egy 300 km-en keresz­tül leg­alább 3 órát haladt volna. Az akár halál­hoz is veze­tő uta­zást rend­őri tet­ten­érés aka­dá­lyoz­ta meg.

A román állam­pol­gár 2019. augusz­tu­sá­ban, a haj­na­li órák­ban a romá­ni­ai határ­át­ke­lő köze­lé­ben 19 sze­mélyt szál­lí­tott gép­jár­mű­vé­vel, a rend­őr­jár­őr azon­ban vele szem­ben is sike­re­sen lépett fel.

A bíró­ság két ember­csem­pészt az elfo­gá­sa után nyom­ban letar­tóz­ta­tott.

A bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként eljá­ró vád­lot­tak mig­rán­son­ként 100-200 euró vitel­díj­ra szá­mít­hat­tak.

A tör­vény­szék az egyik vád­lott bűnös­sé­gét - a vád­irat­tal szem­ben minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te helyett - 31 sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben mond­ta ki.

A vád­lot­tak és védő­ik rész­ben eny­hí­té­sért, elté­rő jogi minő­sí­tés miatt, rész­ben fel­men­té­sért fel­leb­bez­tek. Az ügyész­ség több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te kísér­le­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sát, és e vád­lott, vala­mint segí­tő­je bün­te­té­sé­nek jelen­tős súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a gép­ko­csit veze­tő férfi az oxi­gén­hi­á­nyos, zárt lég­tér­ben szál­lí­tott sér­tet­tek éle­tét nem csu­pán veszé­lyez­tet­te, hanem fenn­állt a ful­la­dá­sos halál reá­lis lehe­tő­sé­ge, amely ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel azo­nos. A jár­mű­ve­ze­tés eltil­tás bün­te­tés is indo­kolt, mivel a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­hez gép­jár­mű­vet hasz­nált. Az „elő­fu­tó” vád­lott ugyan­csak bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként járt el, hiszen nyil­ván­va­ló tudo­má­sa volt arról, hogy Ázsi­á­ból a mig­rán­sok kizá­ró­lag szer­ve­zett bűnö­zők köz­re­mű­kö­dé­sé­vel jut­hat­tak el Magyar­or­szág­ra.

A nem jog­erős íté­let ellen beje­len­tett fel­leb­be­zé­sek alap­ján a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la hatá­roz.