Főoldal » Hírek » 3,7 milliárdos költségvetési csalás ügyében emelt vádat a Fővárosi Főügyészség

A bűn­szer­ve­zet tagjai a műanyag gra­nu­lá­tum szek­tor­ban működ­ve, fik­tív szám­lá­zá­si lán­co­la­ton keresz­tül csal­ták el az álta­lá­nos for­gal­mi adót, amellyel csak­nem 2 év alatt össze­sen 3,7 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy 47 éves férfi elha­tá­roz­ta, hogy lét­re­hoz egy olyan bűn­szer­ve­ze­tet, amely bel­föl­di, szlo­vák, vala­mint hor­vát honos­sá­gú cégek­ből álló szám­lá­zá­si lán­co­lat kiépí­té­sé­vel ÁFA-csalásra épül. Ehhez kihasz­nál­ta isme­ret­sé­gét egy 42 éves nővel, aki egy műanyag gra­nu­lá­tum keres­ke­dé­sé­vel fog­lal­ko­zó magyar cég együt­tes alá­írá­si jog­gal is ren­del­ke­ző mun­ka­vál­la­ló­ja volt. A férfi a nő segít­sé­gé­vel a fen­ti­ek sze­rint lét­re­ho­zott szám­lá­zá­si lán­cot a műanyag gra­nu­lá­tum keres­ke­dé­sé­vel fog­lal­ko­zó cég­hez kap­csol­ta.

A bűn­szer­ve­zet tag­jai az Euró­pai Unión belül­ről sze­rez­ték be a gra­nu­lá­tu­mot.  A szám­lá­zá­si lán­co­lat révén az ÁFÁ-t azon­ban tény­le­ge­sen senki nem fizet­te meg. A beszer­zés során egy­részt a cég valós gra­nu­lá­tum­igé­nyét is kielé­gí­tet­ték, más­részt azon­ban a bűn­szer­ve­zet az áru egy részét „kör­be­for­gat­ta”; azt a bűn­szer­ve­zet­hez tar­to­zó olyan uniós cégek­nek adatták el, amely cégek­től az áru – a lán­co­la­ton keresz­tül –  ismét a magyar keres­ke­dő­höz került vissza.

A cég veze­tői és köny­ve­lői nem tud­tak arról, hogy a beszer­zé­si lánc fik­tí­ven szám­láz.

A bűn­szer­ve­zet tag­jai az uta­lá­si lán­con keresz­tül, kül­föl­dön, kész­pénz­ben vet­ték fel a szám­lák ellen­ér­té­két, és azon meg­osz­toz­tak. A bűn­szer­ve­zet a lán­co­lat­ban részt vevő cégek hamis és a magyar keres­ke­dő valót­lan tar­tal­mú adó­be­val­lá­sa­i­val a magyar állam­nak több, mint 3,7 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Bűn­ügyi Főigaz­ga­tó­sá­ga a bűn­szer­ve­zet műkö­dé­sét 2017 októ­be­ré­ben szá­mol­ta fel, majd az ügy­ben szé­les­kö­rű nyo­mo­zást foly­ta­tott. Ennek ered­mé­nye­ként, a Fővá­ro­si Főügyész­ség Gaz­da­sá­gi Bűn­ügyek Osz­tá­lya bűn­szer­ve­zet­ben, külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te, hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa, illet­ve egy név­le­ges ügy­ve­ze­tő­vel szem­ben közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re.

Az ügy­ben 7 vád­lott van. A bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tó­ja, női társa és továb­bi 4 tagja, vala­mint 1 stró­man. A főügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint pénz­bün­te­tés­re és cég­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban, vala­mint vagyon­el­kob­zást is indít­vá­nyo­zott a nyo­mo­zást során lefog­lalt ingat­la­nok, gép­ko­csik, köve­te­lé­sek és egy több mil­lió forin­tos óra­gyűj­te­mény vonat­ko­zá­sá­ban.