Főoldal » Hírek » A csepeli buszjáraton utastársára támadó férfi ügyében a büntetés súlyosítását indítványozza az ügyészség – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2020 októ­be­ré­ben emelt vádat a 2019 augusz­tu­sa óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő, az elkö­ve­tés­kor 21 éves férfi és társa ellen társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2020. novem­ber 26. nap­ján kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel a bűnös­sé­gét beis­me­rő fia­tal fér­fit bűnös­nek mond­ta ki a vád sze­rin­ti testi épség elle­ni bűn­cse­lek­mény­ben, ame­lyért őt 5 év bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

Az ügy­dön­tő hatá­ro­zat ellen az ügyész súlyo­sabb tar­ta­mú bün­te­tés kisza­bá­sá­ért, míg a vád­lott és védő­je eny­hí­tés cél­já­ból éltek fel­leb­be­zés­sel.

A meg­ál­la­pí­tott íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi és közép­ko­rú isme­rő­se 2018. május 7-én kora este Cse­pe­len a 148-as busz­já­rat­ra tola­kod­va száll­tak fel, amit több utas is szóvá tett. A jármű fedél­ze­tén a fia­ta­labb elkö­ve­tő és társa szi­dal­maz­ni és köp­köd­ni kezd­te az egyik, maga­tar­tá­su­kat kifo­gá­so­ló, idő­sebb utast, majd mind­ket­ten az ülé­sé­ről fel­ál­ló sér­tett­re támad­tak. Ennek során annak fejét több­ször meg­ütöt­ték, a sér­tett a busz­ve­ze­tő irá­nyá­ba kez­dett mene­kül­ni. Őt az idő­sebb táma­dó­ja követ­te, újból meg­ütöt­te, ami­től a sér­tett a busz pad­ló­já­ra esett, majd meg­pró­bált vissza­men­ni a föld­re esett szem­üve­gé­ért, ami­kor újból üté­se­ket szen­ve­dett el. A jármű meg­ál­lá­sa után annak ajta­ja­it a sofőr kinyi­tot­ta, ekkor a két táma­dó a hely­szín­ről elme­ne­kült. A sér­tett a bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes álla­po­tot ered­mé­nye­ző fej­sé­rü­lést szen­ve­dett el.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a tár­sa­dal­mi együtt­élés sza­bá­lya­it sem­mi­be vevő, erköl­csi fékek­től men­tes fia­ta­labb elkö­ve­tő bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sá­ra irá­nyu­ló ügyé­szi fel­leb­be­zést a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz benyúj­tott másod­fo­kú indít­vá­nyá­val fenn­tar­tot­ta.

Az idő­seb­bik táma­dó első­fo­kú eljá­rá­sa tár­gya­lás­sal foly­ta­tó­dik majd.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvas­ha­tó:
http://ugyeszseg.hu/sulyosan-bantalmaztak-a-csepeli-buszjaraton-az-oket-rendre-utasito-utast-egyikuket-5-evre-iteltek-az-ugyeszseg-sulyositasert-fellebbezett-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/