Főoldal » Hírek » A csomagtartóban is utaztak a migránsok -Vádemelés két moldáv embercsempész ellen- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye- rendőrségi fotókkal

A minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a két mol­dáv állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, akik a mig­rán­sok felét a gép­ko­csi cso­mag­tar­tó­já­ban szál­lí­tot­ták.

A vád­irat sze­rint 2020. novem­ber 20-án 05.00 órát meg­elő­ző­en a két férfi egy német honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csi­ba fel­vett 9 szír, és 1 palesz­tin állam­pol­gár­sá­gú sze­mélyt, akik Magyar­or­szág terü­le­tén tar­tóz­ko­dás­ra jogo­sul­tak nem vol­tak, Szer­bia felől lép­ték át a magyar határt.

A két mol­dáv férfi a mig­ráns sze­mé­lyek­kel Magyar­or­szág déli hatá­rá­tól, Auszt­ria felé az M1 autó­pá­lyán folya­ma­to­san, meg­ál­lás nél­kül haladt.

A  gép­ko­csit 2020. novem­ber 20-án 05 óra 00 perc­kor az M1 autó­pá­lya 73-es km szel­vé­nyé­ben, a Gré­bics pihe­nő­ben - Tata köze­lé­ben - rend­őri ellen­őr­zés alá von­ták, a sze­mély­gép­jár­mű utas­te­ré­ben öt, a cso­mag­tar­tó­já­ban is öt mig­ránst lel­tek fel.  

A két férfi letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra 2020. novem­ber 22-én ren­del­te el a bíró­ság.

A vád­irat­ban az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tatai Járás­bí­ró­ság a két férfi letar­tóz­ta­tá­sát az ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­ig tart­sa fenn, továb­bá amennyi­ben az elkö­ve­tők az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rik, úgy őket 3-3 év bör­tön­bün­te­tés­re, 6-6 év kiuta­sí­tás­ra ítél­je.

A nyo­mo­zó ható­ság által készí­tett fotók az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/embercsempeszek-rendorkezen-11