Főoldal » Hírek » A kertben, és a ház tetején lévő balkonládában termesztette a marihuánát – a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A ter­mesz­tés­sel elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint cse­kély mennyi­sé­get közel négy­sze­re­sen meg­ha­la­dó növény­egye­det ter­mesz­tett mari­hu­á­ná­ból.

A  vád­irat sze­rint a férfi kan­na­bisz mag­vak­ból saját fogyasz­tás­ra mari­hu­á­na töve­ket ter­mesz­tett a tata­bá­nyai ingat­lan kert­jé­ben, illet­ve a ház tete­jén, tíz tövet egye­sé­vel virág­cse­re­pek­be, öt tövet sza­bad­föld­be, míg négy tövet ket­te­sé­vel bal­kon­lá­dá­ba ülte­tett. 

A tata­bá­nyai rend­őrök 2019. augusz­tus 30-án, a 19 tő növény­egye­det, vala­mint a csa­lá­di ház­ban továb­bi, össze­sen 27,42 gramm növé­nyi tör­me­lé­ket fog­lal­tak le.  

A ter­mesz­tett kan­na­bisz növé­nyek száma a cse­kély mennyi­ség (leg­fel­jebb öt tő) felső hatá­rá­nak közel négy­sze­re­se.

A fér­fi­val szem­ben ugyan­csak ter­mesz­tés­sel elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­te miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség már nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­hoz (http://ugyeszseg.hu/tarsashaz-tetejen-termesztette-a-kabitoszert-egy-tatabanyai-ferfi-fotokkal/), amely miatt az eljá­rás folya­mat­ban van.

Az ügyész­ség a két ügy egye­sí­té­sét, vala­mint azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fér­fit vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­je, ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét, vala­mint a lefog­lalt kábí­tó­szert koboz­za el.