Főoldal » Hírek » A másodfokú ügyészség a Dózsa György úti balesetben részes egyik sofőr letartóztatását indítványozza – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A súlyos bal­eset­ben két ember vesz­tet­te éle­tét. Az első- és másod­fo­kú ügyész­ség eddig is azt kép­vi­sel­te, hogy az egyik sofőrt le kell tar­tóz­tat­ni, pár napja ezt az állás­pon­tot erő­sí­tő újabb bün­te­tő­el­já­rás indult.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a Dózsa György úti bal­eset kap­csán mind­két sofőr­rel szem­ben halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. Egy egye­sí­tett ügy­ben a vád köz­úti veszé­lyez­te­tés, vala­mint garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge.

Az eljá­rás másod­fo­kon van folya­mat­ban, az első­fo­kú íté­let meg­ho­za­ta­lát köve­tő­en a bíró­ság meg­szün­tet­te a gyors­haj­tó vád­lott bűn­ügyi fel­ügye­le­tét. A férfi ügyé­szi fel­leb­be­zés alap­ján ismét kény­szer­in­téz­ke­dés hatá­lya alá került, azon­ban nem letar­tóz­ta­tá­sát, hanem bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el a másod­fo­kú bíró­ság.

A férfi ellen újabb bün­te­tő­el­já­rás indult, amely­ben a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2020. decem­ber 31-én több­fé­le kábí­tó­szert szer­zett meg és fogyasz­tott. A nyo­mo­zó ható­ság kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki.

Az újabb, sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő szán­dé­kos bűn­cse­lek­mény meg­ala­po­zott gya­nú­ja arra enged követ­kez­tet­ni, hogy a vád­lott szán­dé­ko­san és kitar­tó­an sem­mi­be veszi a jog­sza­bá­lyo­kat, ettől a bün­te­tő­el­já­rás ténye és az eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés sem tart­ja vissza.

A bűn­is­mét­lés valós és foko­zott veszé­lye miatt a Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tett a bíró­ság­hoz, hogy ren­del­je el a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát.

Az ügy­ben a kény­szer­in­téz­ke­dés­ről a Fővá­ro­si Tör­vény­szék fog hatá­roz­ni.

Kap­cso­ló­dó ügyész­sé­gi köz­le­mény: