Főoldal » Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség » Állatvédők buktatták le a harcmincnégy kutyát alkalmatlan körülmények között tartó nőt – Vádemelés fotókkal – A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség az állat­kín­zás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki olyan körül­mé­nyek között tar­tot­ta a kutyá­kat, hogy azok alkal­ma­sak vol­tak arra, hogy az álla­tok­nak mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dást okoz­zon, illet­ve a pusz­tu­lá­su­kat ered­mé­nyez­het­te volna.

A vád­irat sze­rint a vér­tes­som­lói nő 2019. decem­ber 11-ét meg­elő­ző hetek­ben az ingat­la­nán 34 kutyát tar­tott külön­bö­ző épü­let­ré­szek­ben, kará­mok­ban, ide­ig­le­nes jel­le­gű hatá­ro­ló­ele­mek­kel elke­rí­tett terü­le­te­ken olyan körül­mé­nyek között, ame­lyek a kutyák tar­tá­sá­ra nem alkal­mas. A tar­tá­si körül­mé­nyek az álla­tok mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dá­sá­nak, pusz­tu­lá­sá­nak a lehe­tő­sé­gé­vel járt. Az elkö­ve­tő a kutyák­nak a téli hideg elle­ni védel­met nem biz­to­sí­tot­ta, a ken­ne­lek az álla­tok­nak szű­kek, tala­juk sár­ral borí­tott volt, a kutyák a sár­ban láb­szár­kö­zé­pig jár­tak, amely ter­mé­szet­el­le­nes, nehéz­kes moz­gás­ra kény­sze­rí­tet­te az ebe­ket. Emi­att a kutyák­nál ízü­let­gyul­la­dás ala­kult ki, kötő­hár­tyá­ik begyul­lad­tak.

Egy hazai állat­vé­dő férfi azután tett fel­je­len­tést, hogy kül­föl­di­ek egy cso­port­ja rej­tett kame­rá­val vide­ó­fel­vé­telt készí­tett a kutyák tar­tá­sá­ról, ame­lyet neki meg­mu­ta­tott.

Az ügyész­ség a Tata­bá­nyai Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sát köve­tő­en a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki.