Főoldal » Hírek » „Amfetamin” néven kereskedett a díler – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bara­nya Vár­me­gyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat egy kom­lói férfi ellen, aki Pécsett jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­rel keres­ke­dett.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2020 nya­rá­tól kez­dő­dő­en kábí­tó­szert érté­ke­sí­tett Pécsett. A kábí­tó­szert inter­ne­ten keresz­tül ren­del­te meg, a vétel­árat krip­to­va­lu­tá­ban fizet­te ki. A kábí­tó­szer pos­tán érke­zett a vád­lott laká­sá­ra. A férfi inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon „Amfe­ta­min” néven volt jelen, és ezen a felü­le­ten keresz­tül intéz­te a kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­sét.

A vád­lott 2021 decem­be­ré­től tovább növel­te a kábítószer-értékesítést, és a vásár­lói igé­nyek kielé­gí­té­se érde­ké­ben három alka­lom­mal ren­delt Német­or­szág­ból tar­tóz­ko­dá­si helyé­re kábí­tó­szer tar­tal­mú anya­got.

Az eljá­rás során a vád­lott által kül­föld­ről meg­ren­delt kábí­tó­sze­rek közül közel 300 db ecs­ta­sy tab­let­tát, 50 db bélye­get, vala­mint külön­bö­ző poro­kat fog­lal­tak le a posta rak­tá­rá­ban, mielőtt azo­kat kéz­be­sí­tet­ték volna.

A vád­lott által kül­föld­ről ren­delt kábí­tó­szer nagy­sá­ga a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rá­nak négy­sze­re­sét tette ki.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely­nek bün­te­té­si téte­le 5-20 évig ter­je­dő, vagy akár élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.

A férfi letar­tóz­ta­tás­ban van.