Főoldal » Hírek » Átverte megrendelőjét a debreceni villanyszerelő – a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a meg­ren­de­lő­től átvett pénzt nem a vil­lany­sze­re­lé­si mun­kák­ra for­dí­tot­ta.

A sér­tett 2020 őszén fel­újí­tá­si mun­ká­la­tok miatt került kap­cso­lat­ba a vád­lot­tal, aki­vel vil­lany­sze­re­lés­ben álla­pod­tak meg.

Az elvál­lalt munka alap­ján a sér­tett 2020 szep­tem­be­ré­ben több, mint 450.000 forin­tot átadott a vád­lott­nak, majd decem­ber­ben továb­bi 40.000 forin­tot fize­tett a fér­fi­nak.

A vád­lott ugyan meg­kezd­te a mun­kát, de csak mint­egy 50.000 forint érté­kű anyag beépí­té­sé­vel járó fel­ada­tot vég­zett el, ezután a sér­tett szá­má­ra elér­he­tet­len­né vált.

A vád­lott a sér­tet­től átvett pénz­össze­ge­ket nem a meg­ren­delt mun­ká­la­tok­ra for­dí­tot­ta, hanem rész­ben saját cél­ja­i­ra, rész­ben más mun­kák elvég­zé­sé­re hasz­nál­ta fel. A sér­tett­nek oko­zott közel 500.000 forint kár­ból 50.000 forint térült meg, ugyan­ak­kor a sér­tett által érvé­nye­sí­te­ni kívánt pol­gá­ri jogi igény biz­to­sí­tá­sá­ra a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság zár alá vette a vád­lott autó­ját.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben kisebb érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság az ügy­ira­tok tar­tal­ma alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést és a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.