Főoldal » Egyéb kategória » Autómentő lett a szórakozó lányok áldozata

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két fia­tal­ko­rú nő ellen köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt.

A vád­lot­tak 2017. júni­us hónap végén az esti órák­ban az emődi bánya­ta­va­kat Emőd­del össze­kö­tő M30-as autó­pá­lya felül­já­ró­ján gya­lo­go­san köz­le­ked­tek Emőd irá­nyá­ba. Meg­elő­ző­leg köve­ket vet­tek maguk­hoz, majd a felül­já­rón a Buda­pest irá­nyá­ban lévő oldal­ra érve, a kövek­kel szó­ra­ko­zás­ból dobál­ni kezd­ték az elha­la­dó autó­kat.

Az autó­pá­lya ezen sza­ka­szán köz­le­ke­dett az autó­men­tés­sel fog­lal­ko­zó sér­tett teher­gép­jár­mű­jé­vel, amin egy össze­tört gép­jár­mű­vet szál­lí­tott, ami­kor a lányok egyi­ke egy kőda­rab­bal elta­lál­ta a szél­vé­dő­jét.

A sofőr a sok éves rutin­já­nak köszön­he­tő­en nem tett hir­te­len kor­mány­moz­du­la­tot, hanem las­sí­tó­fé­ke­zett, majd kihaj­tott a leál­ló­sáv­ba, meg­állt és a 112-es hívó­szá­mon azon­nal beje­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

A teher­au­tó szél­vé­dő­jé­nek jobb felső sarka betö­rött és bepók­há­ló­so­dott, a szél­vé­dő olyan mér­ték­ben ron­gá­ló­dott, hogy cse­ré­re szo­rult, abban mint­egy 200.000 forint kár kelet­ke­zett.

Az ügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rin­ti bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben - figye­lem­mel arra, hogy a bűn­cse­lek­mé­nyek 3 évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dők, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű, a vád­lot­tak sza­bad­lá­bon van­nak - tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel mind­két vád­lot­tal szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dést indít­vá­nyo­zott párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sé­vel.