Főoldal » Hírek » Az ügyészség bíróság elé állított egy szír embercsempészt – rendőrségi fotókkal – Vas Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség ma állí­tot­ta bíró­ság elé azt az őri­zet­ben lévő szír fér­fit, akit a rend­őr­jár­őrök Vas vár­me­gyé­ben, Szom­bat­he­lyen 2023. janu­ár 3. nap­ján értek tet­ten egy szol­gá­la­ton kívü­li rend­őr jel­zé­se alap­ján. A férfi 18 kül­föl­dit köz­tük egy öt éves gyer­me­ketakart kis­te­her­au­tó­val a magyar-osztrák határ­hoz szál­lí­ta­ni.

A vád sze­rint a 18 mig­ráns a szerb-magyar hatá­ron ille­gá­li­san lépett Magyar­or­szág terü­le­té­re, ahol a vád­lott a fur­gon­ba fel­vet­te a kül­föl­di­e­ket azért, hogy őket a magyar-osztrák határ köze­lé­be szál­lít­sa. A vád­lott ezzel a maga­tar­tá­sá­val segít­sé­get nyúj­tott a mig­rán­sok­nak, hogy az osztrák-magyar állam­ha­tárt a későb­bi­ek során til­tott módon, a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel átlép­hes­sék.

A szír férfi a fur­gon sze­mély­szál­lí­tás­ra alkal­mat­lan, szel­lő­zés nél­kü­li rak­te­ré­ben a kül­föl­di­e­ket ülő, gug­go­ló hely­zet­ben, egy­más­hoz zsú­fol­va, víz és éle­lem nél­kül szál­lí­tot­ta több órán keresz­tül, így a ter­helt az álta­la szál­lí­tott sze­mé­lyek­nek testi szen­ve­dést oko­zott, őket sanyar­gat­ta.

A szom­bat­he­lyi rend­őr­jár­őrök a vád­lot­tat a 86. számú főúton meg­kü­lön­böz­te­tő fény- és hang­jel­zés hasz­ná­la­tá­val meg­ál­lás­ra szó­lí­tot­ták fel, aki ennek nem tett ele­get, hanem elhaj­tott a hely­szín­ről. Rövid idő­vel később a vád­lott kiszállt a kis­te­her­au­tó­ból, futva mene­kült, azon­ban a rend­őrök elfog­ták. A csem­pé­szett sze­mé­lye­ket pedig az intéz­ke­dést köve­tő­en vissza­kí­sér­ték az ide­ig­le­nes biz­ton­sá­gi határ­zár­hoz.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek az őri­zet­ben lévő fér­fit, akit 5 év bör­tön­bün­te­tés­re ítélt és 10 évre kiuta­sí­tott az ország terü­le­té­ről.

Az íté­let jog­erős.

Az elfo­gás­ról készült fény­ké­pek itt érhe­tők el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/az-ut-vege