Főoldal » Heves Megyei Főügyészség » Azok okozták az idős férfi halálát, akiknek meg kellett volna hosszabbítaniuk az életét-a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség egy idő­sott­hon­ban lakó férfi halá­la miatt emelt vádat két egész­ség­ügyi dol­go­zó­val szem­ben.

A vád­lot­tak egyi­ke a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor a Heves megyé­ben műkö­dő intéz­mény rész­leg­ve­ze­tő ápo­ló­ja volt, aki – töb­bek között – a bent­la­kók gyógy­szer­rel tör­té­nő ellá­tá­sát és a doku­men­tá­ció veze­té­sét végez­te. A másik vád­lott az idő­sott­hon kör­ze­ti orvo­sa volt.

Az 1940-es szü­le­té­sű sér­tett 2017 tava­szán több kór­ház bel­gyó­gyá­sza­tán is feküdt, mivel koráb­ban szív­mű­té­ten esett át. Az ennek során alkal­ma­zott hálós tágí­tás miatt az orvo­sok előbb napi 10 mg. vér­al­va­dás­gát­ló sze­dé­sét írták elő szá­má­ra, mely ada­got később 1.5 mg-ra csök­ken­tet­tek, ami­vel sike­rült nor­ma­li­zál­ni­uk a beteg vér­al­va­dá­si para­mé­te­rét, az úgy­ne­ve­zett INR érté­ket.

2017. ápri­lis 7-én a sér­tett az idő­sott­hon­ba került, ahová a kór­ház meg­küld­te a záró­je­len­té­se­it. A férfi a sike­res műtét és az azt köve­tő keze­lés elle­né­re önma­ga ellá­tá­sá­ra kép­te­len volt, gyógy­sze­re­i­nek sze­dé­sét kont­rol­lál­ni nem tudta. A befo­ga­dás­kor a rész­leg­ve­ze­tő ápo­ló­nő készí­tet­te el a beteg intéz­mé­nyi ellá­tás­hoz szük­sé­ges doku­men­tá­ci­ót, mely­nek során figyel­met­len­ség­ből a beál­lí­tott napi 1.5 mg-os vér­al­va­dás­gát­ló adag helyett a kez­de­ti 10 mg/nap ada­got rög­zí­tet­te. A hibát a fér­fit más­nap meg­vizs­gá­ló házi­or­vos nem vette észre, mivel első­sor­ban a sér­tett men­tá­lis prob­lé­má­i­ra, a nővé­rek­kel szem­be­ni agresszív fel­lé­pé­sé­re, sui­cid meg­nyil­vá­nu­lá­sa­i­ra kon­cent­rált. Ennek foly­tán az idős ember az elkö­vet­ke­ző idő­szak­ban mint­egy hat­szo­ro­san túl­ada­gol­va kapta a vér­hí­gí­tót, mely­nek követ­kez­mé­nye­ként május 3-án kór­ház­ba került, ahol más­nap elha­lá­lo­zott. Halá­lá­ban ter­mé­sze­tes okú meg­be­te­ge­dé­sei is részo­ki sze­re­pet ját­szot­tak.

Az ügyész­ség halált okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja a két ter­hel­tet. A vád­ha­tó­ság arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a hatá­lyos jár­vány­ügyi sza­bá­lyo­zás­ra figye­lem­mel tár­gya­lás nél­kül, bün­te­tő­vég­zés­ben mond­ja ki bűnös­nek a két vád­lot­tat a  bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben, és az ápo­ló­nő­vel szem­ben pénz­bün­te­tést, míg a dok­tor­nő­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést szab­jon ki, egy­ben előb­bit hatá­ro­zott időre tilt­sa el az ápo­lói, utób­bit pedig az orvo­si fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól. Az eljá­rás során több mint fél­mil­lió forint bűn­ügyi költ­ség kelet­ke­zett, mely­nek meg­fi­ze­té­sé­re az ügyész­ég a vád­lot­ta­kat indít­vá­nyoz­ta köte­lez­ni.