Főoldal » Hírek » Bíróság elé állítja az ügyészség a vasutasokra támadó fiút – VIDEÓVAL – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állít­ja azt a 16 éves fiút, aki ápri­lis 24-én az esti órák­ban a Záhony-Nyíregyháza útvo­na­lon köz­le­ke­dő vona­ton jegy és maszk nél­kül uta­zott, ezért a jegy­vizs­gá­ló Nyíregyháza-Sóstóhegy vas­út­ál­lo­má­son leszál­lí­tot­ta. A fiú dühé­ben a kala­uz­ra, majd a moz­dony­ve­ze­tő­re is rátá­madt.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a fia­tal­ko­rú vád­lott és báty­ja 2021. ápri­lis 24-én nagyobb mennyi­sé­gű alko­hol elfo­gyasz­tá­sa után az esti órák­ban Kis­vár­dá­ról Nyír­egy­há­zá­ra uta­zott vonat­tal. A test­vér­pár­nak nem volt menet­je­gye, illet­ve masz­kot sem vol­tak haj­lan­dó­ak visel­ni, ezrét őket a jegy­vizs­gá­ló Sós­tó­hegy állo­má­son a vonat­ról leszál­lí­tot­ta.

Az állo­más peron­ján a fia­tal­ko­rú vád­lott szi­dal­maz­ni kezd­te a jegy­vizs­gá­lót, majd több alka­lom­mal ököl­be szo­rí­tott kéz­zel felé is ütött, majd com­bon rúgta őt. A vád­lott test­vé­re eköz­ben meg­pró­bál­ta öccsét meg­fé­kez­ni, több­ször közé és a jegy­vizs­gá­ló közé állt, illet­ve két alka­lom­mal arcon is ütöt­te a test­vé­rét, aki azon­ban tovább­ra is fenye­get­te, szi­dal­maz­ta a vas­utast.

A konf­lik­tust ész­lel­te a moz­dony­ve­ze­tő is, aki leszállt a vonat­ról, és oda­ment a kol­lé­gá­já­hoz. Ekkor a fia­tal fiú őt is trá­gár sza­vak­kal illet­te, vala­mint egy­szer has­tá­jé­kon ütöt­te.

Az ügyész­ség a fia­tal­ko­rút 2 rend­be­li köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fia­tal­ko­rú­ak fog­ház­bün­te­té­sé­re ítél­né.

A moz­dony­ve­ze­tő meg­üté­sé­ről készült utas által készí­tett videó itt lát­ha­tó: