Főoldal » Archív » Brutálisan megverte, majd a kutyáját is ráuszította az édesanyjára az egerbaktai férfi

A Heves Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a 22 éves fia­tal­em­ber­rel szem­ben, aki ápri­lis­ban min­den ok nél­kül, kegyet­len bru­ta­li­tás­sal bán­tal­maz­ta közös ott­ho­nuk­ban az édes­any­ját.

A koráb­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt vád­lott ellen idén tavasszal több bün­te­tő­el­já­rás is folya­mat­ban volt, melyek miatt tar­tott attól, hogy végül bör­tön­be kerül. Emi­att rend­sze­rint indu­la­tos álla­pot­ban volt, gyak­ran és sokat ita­lo­zott.

2018. ápri­lis 6-án, este ismét fel­dúl­tan és itta­san tért haza az eger­bak­tai laká­sá­ra, ahol min­den előz­mény nél­kül kia­bál­ni kez­dett az ott vele együtt lakó édes­any­já­val, szá­mon kérve rajta azt, hogy „nem nevel­te meg, és emi­att fog bör­tön­be kerül­ni”. Ennek során a vád­lott a háló­szo­bá­ban az ágy­ban fekvő sér­tet­tet a hajá­nál fogva lerán­tot­ta a föld­re, majd ököl­lel több­ször meg­ütöt­te, meg­rug­dos­ta, végül két láb­bal a fejé­re állt. Ami­kor az asszony meg­pró­bált fel­kel­ni, vissza­lök­te a pad­ló­ra, miköz­ben nagy­tes­tű kutyá­ját a „fogd” parancs­szó­val ráuszí­tot­ta. Ennek hatá­sá­ra az eb több­ször bele­ha­ra­pott a sér­tett arcá­ba és a hátá­ba. Ami­kor az asszony meg­pró­bált kimen­ni a ház­ból, a fia egy kony­ha­kést szo­rí­tott az olda­lá­hoz azzal a kije­len­tés­sel, hogy „egy­sze­rűbb lesz, ha agyon­ver­lek és föl­fa­lat­lak a kutyá­val”. A súlyo­san sérült nőnek végül a köze­li erdőn át, gya­lo­go­san sike­rült elme­ne­kül­nie, így jutott el az egri kór­ház­ba, ahol ellá­tás­ban része­sült.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a 48 éves asszony szá­mos sérü­lést, köz­tük a fejé­nek bal olda­lán több­szö­rös kopo­nya­tö­rést szen­ve­dett, melyek ese­té­ben csu­pán a vélet­le­nen múlt, hogy azok tény­le­ge­sen nem jár­tak élet­ve­szé­lyes­nek minő­sü­lő, követ­kez­mé­nyes kopo­nya­űri vér­zés­sel, ami akár a sér­tett halá­lá­hoz is vezet­he­tett volna.

A Heves Megyei Főügyész­ség erre figye­lem­mel élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után őriz­te vett, majd letar­tóz­ta­tás­ba helye­zett elkö­ve­tőt. Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban indít­ványt tett a férfi ellen - egye­bek mel­lett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt is - folya­mat­ban lévő egyéb bün­te­tő­el­já­rá­sok bíró­ság álta­li egye­sí­té­sé­re, és arra, hogy a bíró­ság vég­re­haj­tan­dó bör­tönt szab­jon ki a vád­lot­tal szem­ben, vala­mint ren­del­je el a koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­té­sé­nek vég­re­haj­tást is.