Főoldal » Hírek » Bűnügyi felügyelet alatt a 8-as főúton száguldozó férfi – a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja négy hónap­ra bűn­ügyi fel­ügye­let alá helyez­te a köz­úti veszé­lyez­te­tés­sel gya­nú­sí­tott fér­fit.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint az Ajkai Rend­őr­ka­pi­tány­ság egy közös­sé­gi felü­le­ten meg­osz­tott videó alap­ján indí­tott eljá­rást köz­úti veszé­lyez­te­tés gya­nú­ja miatt isme­ret­len elkö­ve­tő ellen, aki a fel­vé­tel sze­rint a sze­mély­gép­ko­csi­já­val, nagy sebes­ség­gel, dupla záró­vo­na­lon egy moto­rost meg­előz­ve, áttért a szem­köz­ti két for­gal­mi sávba, s ott hir­te­len irány­vál­toz­ta­tás­ra kény­sze­rí­tett egy szem­be­jö­vő autóst, majd a szem­köz­ti külső for­gal­mi sávba letér­ve egy hosszabb sza­ka­szon a for­ga­lom­mal szem­ben haladt, miköz­ben két másik szem­be­jö­vő autóst veszé­lyez­tett a manő­ve­ré­vel.

A nyo­mo­zó ható­ság meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az ese­mény 2021. júni­us 27-én dél­után a 8-as főút város­lő­di sza­ka­szán tör­tént, majd júni­us 29-én az elő­zést vég­re­haj­tó sze­mély­gép­ko­csi veze­tő­jét, egy 35 éves kis­lő­di fér­fit őri­zet­be vette, akit ezt köve­tő­en három rend­be­li köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt hall­gat­tak ki gya­nú­sí­tott­ként.

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a bíró­ság­nak a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, a bíró­ság végül a bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el, mely­nek értel­mé­ben a férfi a lakó­he­lyét 2021. novem­ber 1-jéig csak enge­déllyel hagy­hat­ja el. A ren­del­ke­zés betar­tá­sát a ható­ság tech­ni­kai esz­köz­zel is ellen­őr­zi. A vég­zést az ügyész, vala­mint a gya­nú­sí­tott és védő­je is tudo­má­sul vet­ték, így az vég­le­ges.