Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek

Jogi egypercesek

A bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény igyek­szik azt elő­se­gí­te­ni, hogy az ügyek­ben ne kell­jen hossza­dal­mas bíró­sá­gi eljá­rá­sok­ba bonyo­lód­ni. Az ügyész...

2021. július 12., 9:27

Van­nak olyan ügyek, ami­kor fon­to­sabb az, hogy a sér­tett jóvá­té­telt kap­jon, mint az, hogy az elkö­ve­tőt meg­bün­tes­sék. Ter­mé­sze­te­sen csak pon­to­san...

2021. július 5., 8:50

"Az ügyész­ség vádat emelt" - olvas­ha­tó gyak­ran a saj­tó­ban. Hogy való­já­ban mit is jelent ez a mon­dat, kide­rül a Folyé­ko­nyan jogá­szul újabb kis­film­jé­ből.

2021. május 31., 8:17

Az, hogy az elkö­ve­tő minél hama­rabb meg­kap­ja a bün­te­té­sét, fon­tos a tár­sa­da­lom szá­má­ra. A "bíró­ság elé állí­tás" azt szol­gál­ja, hogy az...

2021. május 25., 9:00

Sok­szor kerül szóba a bűn­cse­lek­mé­nyek kap­csán a köz­na­pi beszél­ge­té­sek­ben is az "elévü­lés". Az elévü­lés fon­tos jog­in­téz­mé­nye a...

2021. május 19., 8:04

A meg­bíz­ha­tó­sá­gi vizs­gá­lat a kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek meg­elő­zé­sé­nek és fel­de­rí­té­sé­nek egyik esz­kö­ze. A rend­őr­ség egyik...

2021. május 11., 9:33

1 2 3 5 6