Főoldal » Hírek » Heves Vármegyei Főügyészség

A Heves Vármegyei Főügyészség hírei

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től szá­mí­tott két hóna­pon belül bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 28 éves nőt, aki arra vette rá...

2023. február 2., 8:46

A dél­he­ve­si falu­ban csa­lá­don belül, hosszabb időn át elkö­ve­tett súlyos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a napok­ban került sor vád­eme­lés­re. A vád­lott...

2023. február 1., 9:03

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a bün­te­tő­el­já­rás fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­té­sé­ről hatá­ro­zott azzal a 34 éves gya­nú­sí­tot­tal szem­ben, aki...

2023. január 26., 8:43

A csa­lá­di ebéd­hez fel­szol­gált bur­go­nya­kö­ret gon­dat­lan elké­szí­té­sé­vel 2020-ban több mint 36 mil­lió forin­tos kárt oko­zott egy idős nő a mát­rai...

2023. január 18., 9:33

A fél­té­keny­ség által moti­vált 36 éves elkö­ve­tő­vel szem­ben az Egri Járá­si Ügyész­ség több, külön­bö­ző helyen és idő­pont­ban elkö­ve­tett...

2023. január 11., 9:07

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a tava­lyi év végén két ügy­ben is vádat emelt olyan elkö­ve­tők­kel szem­ben, akik éjsza­ka, köz­te­rü­le­ten rabol­ták ki...

2023. január 5., 8:43

Az Egri Járá­si Ügyész­ség gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki­nek a kutyái rátá­mad­tak a...

2022. december 28., 9:06

Az Egri Járá­si Ügyész­ség köz­ve­tí­tői eljá­rás cél­já­ból fel­füg­gesz­tet­te az eljá­rást azzal a 23 éves gya­nú­sí­tot­tal szem­ben, aki­nek gon­dat­lan...

2022. december 21., 9:11

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki a mun­ka­vég­zé­se...

2022. december 16., 8:27

1 2 16 17