Főoldal » Egyéb kategória » Csoportos garázdaság a piros lámpánál Győrben – VIDEÓVAL

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy nővel, két fér­fi­val és egy busz­so­főr­ként dol­go­zó fér­fi­val szem­ben, akik 2016 nya­rán egy köz­le­ke­dé­si szi­tu­á­ció miatt vere­ked­tek egy­más­sal Győr­ben.

A busz­so­főr egy üres autó­buszt vezet­ve haladt Győr­ben, mikor az egyik kör­for­ga­lom előtt - már a záró­vo­na­lon – sávot vált­va beso­rolt elé egy autó, melyet a vád­lott nő veze­tett, mel­let­te a II. rendű vád­lott fog­lalt helyet. A piro­sat jelző első köz­le­ke­dé­si jel­ző­lám­pá­ig így egy­mást követ­ve halad­tak, előt­tük még egy autó ment, melyet a vád­lott nő test­vé­re, a IV. rendű vád­lott veze­tett.

A piros jel­ző­lám­pá­nál a busz­ve­ze­tő leszállt a busz­ról és az előt­te álló autó jobb olda­lá­hoz lépett, majd az abla­kon át szá­mon­kér­te a veze­tő nőtől és tár­sá­tól a koráb­bi manő­vert. Ennek során az anyós­ülé­sen ülő II. rendű vád­lott és a busz­so­főr köl­csö­nö­sen szi­dal­maz­ni kezd­ték egy­mást, illet­ve a busz­so­főr obsz­cén sza­vak­kal becs­mé­rel­te a nőt. Ekkor a II. rendű vád­lott kiug­rott az autó­ból, szá­mon­kér­te a busz­so­főr kife­je­zé­se­it, majd lök­dös­ni, ille­tő­leg ütni kezd­te őt. A busz­so­főr a táma­dást rész­ben hárí­tot­ta, rész­ben viszo­noz­ta.

A vere­ke­dés­be a IV. rendű vád­lott azzal kap­cso­ló­dott be, hogy neki­fu­tás­ból bele­rú­gott a busz­so­főr­be. A köl­csö­nös szi­dal­ma­zás ekkor hár­muk között foly­ta­tó­dott, majd II. és IV. rendű vád­lot­tak vissza­ül­tek a gép­ko­csik­ba és a busz­so­főr is vissza­in­dult a busz­hoz.

Ekkor ugrott ki az álta­la veze­tett autó­ból a vád­lott nő, aki a busz­so­főr után indult, adott neki egy pofont, melyet a busz­so­főr ugyan­csak hárí­tott. A köl­csö­nös lök­dö­ső­dés­nek a II. rendű vád­lott azzal vetett véget, hogy kiszállt az autó­ból, majd tor­kon ragad­ta és föld­re vitte a busz­so­főrt. A föld­ről fel­ál­ló busz­so­főr ezt köve­tő­en arcon ütöt­te a II.r. vád­lot­tat úgy, hogy attól lere­pült annak nap­szem­üve­ge. A IV. rendű vád­lott ezt látva neki­fu­tás­ból újra meg­ütöt­te a busz­so­főrt, majd köl­csö­nös szi­dal­ma­zá­sok köze­pet­te min­den­ki vissza­szállt jár­mű­vé­be és a két sze­mély­au­tó a piros lám­pa­jel­zés elle­né­re elhagy­ta a hely­színt.

A vere­ke­dés követ­kez­té­ben a vád­lot­tak­nak – a busz­so­fő­rön kívül - nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ik kelet­kez­tek.

Az ügyész­ség a vád­lot­ta­kat cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel, vala­mint a busz­so­főrt ezen felül testi sér­té­si cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­vel is vádol­ja.


 
A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.