Főoldal » Hírek » Édesanyja halálát hazudta a csaló – a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­te és sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki - töb­bek között - valót­la­nul állí­tot­ta, hogy az édes­any­ja meg­halt, ezért teme­té­si költ­ség­re kért köl­csön pénzt a vissza­fi­ze­tés szán­dé­ka nél­kül.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. decem­be­ré­ben fel­aján­lot­ta a szom­bat­he­lyi sér­tett fér­fi­nak, hogy a sérült sze­mély­gép­ko­csi­ját meg­ja­vít­tat­ja, ezért 350.000 forin­tot kért és kapott a sér­tett fele­sé­gé­től. Az elkö­ve­tő­nek azon­ban nem állt szán­dé­ká­ban a jármű meg­ja­vít­ta­tá­sa, sze­re­lőt nem kere­sett, áraján­la­tot a javí­tás­ra nem kért, a pénzt elköl­töt­te. A csaló pénz­szű­ké­be került, ezért valót­la­nul azt állí­tot­ta ugyan­azon házas­pár­nak, hogy az édes­any­ja meg­halt, és teme­té­si költ­ség­ként 300.000 forint­ra van szük­sé­ge. A sér­tett nő a pénzt 2020. janu­ár­ban átad­ta. A férfi azon­ban nem akar­ta a köl­csönt vissza­fi­zet­ni, azt meg­él­he­té­sé­re for­dí­tot­ta, majd a sér­tet­tek szá­má­ra elér­he­tet­len­né vált.

A férfi 2020. júli­u­sá­ban egy orosz­lá­nyi nővel elment egy szom­bat­he­lyi autó­ke­res­ke­dés­be. A nő autót sze­re­tett volna vásá­rol­ni és a férfi állí­tá­sa sze­rint ott ked­ve­ző áron hoz­zá­jut­hat az álta­la kivá­lasz­tott jár­mű­höz. A férfi azt ígér­te a sér­tett­nek, hogy vásár­lást inté­zi, ezért a nő egy borí­ték­ba 600.000 forin­tot tett abból a cél­ból, hogy a vád­lott a nála való tar­tóz­ko­dá­sa során a jármű vétel­árát onnan kive­hes­se, a sze­mély­gép­ko­csi vétel­árát ezen összeg­ből tel­je­sít­se.

A férfi 2020. júli­us­tól szep­tem­be­rig tartó orosz­lá­nyi tar­tóz­ko­dá­sai ide­jén a borí­ték­ból külön­bö­ző össze­ge­ket kivett, ame­lye­ket elköl­tött. 2020. szep­tem­ber végé­re a borí­ték­ban 50.000 forint maradt, ezért a fér­fi­nak már nem állt mód­já­ban az álta­la ígért jármű meg­vá­sár­lá­sa, mert az ahhoz szük­sé­ges továb­bi 550.000 forin­tot jog­ta­la­nul eltu­laj­do­ní­tot­ta.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban  fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint köte­lez­ze a sér­tet­tek meg nem térült kára meg­fi­ze­té­sé­re.