Főoldal » Hírek » Egy meggondolatlan ütés halálos következménye és jogerős büntetése – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Íté­lő­táb­la, mint másod­fo­kú bíró­ság – abban az ügy­ben, amely­ben az ittas vád­lott ököl­lel állon ütöt­te az erő­sen ittas sér­tet­tet, aki az ütés követ­kez­mé­nye­ként elszenve­dett sérü­lé­se­i­be később a kórház­ban bele­halt tanács­ülé­sen meg­ho­zott vég­zé­sé­ben (a Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en) hely­ben­hagy­ta a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sen 2020. decem­ber 16-án kihir­de­tett íté­le­tét.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék, mint első­fo­kú bíró­ság íté­le­té­ben a vád­lot­tat halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt négy év bör­tön­bün­te­tés­re és négy év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség, az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta, tekin­tet­tel a vád­lott meg­gon­do­lat­lan üté­sé­nek követ­kez­mé­nyé­re,  vala­mint továb­bi bün­te­tés­ki­sza­bá­si körül­mé­nyek­re figye­lem­mel, a kisza­bott bün­te­tést ará­nyos­nak, egy­ben fel­tét­le­nül szük­sé­ges­nek tar­tot­ta.

Az immár jog­erős íté­let sze­rint az ittas vád­lott a tata­bá­nyai ben­zin­kú­ton, éjsza­ka az erő­sen ittas sér­tet­tel annak beszó­lá­sa miatt vitá­ba keve­re­dett, végül kezet fog­tak, aztán újra vesze­ked­ni kezd­tek. Ekkor a vád­lott a közé­jük békí­tő szán­dék­kal álló isme­rő­se háta mögül, leg­alább köze­pes erő­vel, ököl­lel állon ütöt­te a sér­tet­tet, aki a várat­lan ütés­től hanyatt zuhant a kőjá­ró­la­pon, és az így kelet­ke­zett fej­sé­rü­lé­sei foly­tán 19 nap múlva a kór­ház­ban elha­lá­lo­zott.

A Győri Íté­lő­táb­la, mint másod­fo­kú bíró­ság sze­rint a vád­lott ter­hé­re meg­ál­la­pí­tott bűncse­lek­mény minő­sí­té­se meg­fe­lel a (bün­te­tő) anya­gi jog sza­bá­lya­i­nak. Az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és az ahhoz iga­zo­dó mér­té­kű mel­lék­bün­te­tés továb­bi eny­hí­té­sé­re nem merült fel tör­vé­nyes indok. Ugyan továb­bi eny­hí­tő körül­mény a testi sér­tés­re irá­nyu­ló szán­dék eshe­tő­le­ges volta, ugyan­ak­kor súlyo­sí­tó körül­mény a súlyo­san ittas, véde­ke­zé­sé­ben kor­lá­to­zott sér­tett sérel­mé­re tör­té­nő elkö­ve­tés.

A másod­fo­kú ügyész­ség az indít­vá­nyá­ról 2021. feb­ru­ár 8. nap­ján adott ki sajtóköz­le­ményt.