Főoldal » Hírek » Egy nőt kényszerített prostitúcióra az emberkereskedő – a Fejér Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Vár­me­gyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint egy nőt kény­sze­rí­tett pros­ti­tú­ci­ó­ra és az abból szár­ma­zó keres­mé­nyét elvet­te.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a férfi 2018 janu­ár­já­ban sze­rel­mi ígé­re­tek­kel rávet­te a nőt arra, hogy Heves megyé­ből köl­töz­zön sáros­di ott­ho­ná­ba, ahol a férfi a csa­lád­tag­ja­i­val élt együtt. A nő az aján­la­tot akko­ri élet­hely­ze­té­re figye­lem­mel elfo­gad­ta és a gya­nú­sí­tott­hoz köl­tö­zött. A férfi rövid időn belül pros­ti­tú­ció foly­ta­tá­sá­ra vette rá és az ebből szár­ma­zó bevé­te­le­ket elvet­te tőle. A sér­tett meg­elé­gel­te, hogy a férfi min­den pén­zét elve­szi, meg­pró­bál­ta őt elhagy­ni, azon­ban a férfi előbb ígé­re­tek­kel, majd bán­tal­ma­zás­sal és fenye­ge­tés­sel kény­sze­rí­tet­te a szex­mun­ka továb­bi foly­ta­tá­sá­ra és a keres­mé­nye átadá­sá­ra. A vád­lott a pénzt a saját és vele élő csa­lád­tag­jai szük­ség­le­te­i­re for­dí­tot­ta.

A sér­tett egy két­szo­bás, kom­fort nél­kü­li ház­ban lakott továb­bi öt sze­méllyel, a szex­mun­ká­tól való vona­ko­dá­sát a férfi étel­meg­vo­nás­sal bün­tet­te és a tisz­tál­ko­dá­sát is csak az ügy­fe­le­i­nél tudta  meg­ol­da­ni.

Mivel ala­po­san lehet tar­ta­ni attól, hogy a férfi a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­ti, továb­bá több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­té­re, a cse­lek­mény elhú­zó­dó jel­le­gé­re, illet­ve a legá­lis jöve­de­lem hiá­nyá­ra figye­lem­mel, vele szem­ben a bűn­is­mét­lés reá­lis veszé­lye is fenn­áll.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te, a dön­tés védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán nem vég­le­ges.