Főoldal » Elérhetőségek » Közérdekű adatigénylés

Közérdekű adatigénylés

Az ügyész­ség keze­lé­sé­ben lévő köz­ér­de­kű ada­tok meg­is­me­ré­se iránt adat­igény­lést bár­mi­lyen for­má­ban
(írás­ban vagy szó­ban):
chevron

sze­mé­lye­sen,

chevron

elekt­ro­ni­kus úton,

chevron

pos­tai úton

lehet elő­ter­jesz­te­ni az igény­lés­sel érin­tett adat­ke­ze­lő ügyész­ség­nél. Ha szó­ban tör­té­nik az igény­lés, akkor azt jegy­ző­könyv­ben kell rög­zí­te­ni.

A KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉST SEGÍTŐ LAP INNEN LETÖLTHETŐ

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI ITT MEGTALÁLHATÓK