Főoldal » Hírek » Életveszélyes sérüléseket szenvedett egy bántalmazott buszsofőr – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 31 éves férfi nem vette fel a maszk­ját, ezért a jár­vány­ügyi sza­bá­lyok­ra tekin­tet­te, a sofőr nem nyi­tot­ta ki a busz ajta­ját. A mél­tat­lan­ko­dó férfi a busz­ról leszál­ló sofőrt ezután ököl­lel fejen ütöt­te. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott - egy 31 éves férfi - 2021. feb­ru­ár 13-án, este, a IV. kerü­let, Ist­ván út - Mun­kás­ott­hon utca sar­kán lévő busz­meg­ál­ló­ban egy barát­já­val együtt fel akart száll­ni az Újpest-Központ irá­nyá­ból érke­ző 30-as jel­zé­sű autó­busz­ra, a máso­dik ajtó­nál. A sofőr látta, hogy a vád­lott a jár­vány­ügyi sza­bá­lyok alap­ján elő­írt, orrot és szá­jat elta­ka­ró maszk nél­kül akar fel­száll­ni, ezért nem nyi­tot­ta ki neki a busz ajta­ját. A férfi ezek után az első ajtó­hoz ment, és az előb­bi­ek miatt szá­mon kérte a sofőrt, aki jelez­te, hogy az ajtót csak akkor nyit­ja ki, ha masz­kot vesz fel. 

Miu­tán a vád­lott a meg­ál­ló­ban tovább mél­tat­lan­ko­dott, a sofőr kinyi­tot­ta az első ajtót, kiszállt a sofőr fül­ké­ből és leszállt a busz­ról, majd a vád­lott­hoz for­dult. A 31 éves férfi ekkor egy hir­te­len moz­du­lat­tal, ököl­lel arcon ütöt­te a sofőrt, ami­től ő az esz­mé­le­tét veszt­ve, maga­te­he­tet­le­nül hanyatt esett és a fejét az asz­fal­to­zott jár­dá­ba ütöt­te. Ezután a férfi az esz­mé­let­len sér­tet­tet a föl­dön hagy­va, elhagy­ta a hely­színt. A sér­tett­hez a busz uta­sai hív­tak men­tőt.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a koráb­ban már bün­te­tett, 31 éves fér­fi­val szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te, vala­mint köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len a bűn­cse­lek­mény előz­mé­nye lát­ha­tó, egé­szen addig, amíg a sofőr leszáll a busz­ról. A férfi a követ­ke­ző pil­la­nat­ban támadt rá.